ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΚΑΤΗΤΡΙΤΗ

Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα της ανάλυσης του Νεκρού Σημείου, των επενδύσεων και των επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

  • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα και στόχους της διαχείρισης και της οργάνωσης της επιχείρησης
  • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης και προγραμματισμού της επιχείρησης
  • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
  • Κατανοήσετε την έννοια, σημασία και μορφές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
  • Κατανοήσετε την διαδικασία, τον υπολογισμό και σημασία της λήψης των αποφάσεων
  • Κατανοήσετε την έννοια και παρουσίαση των οργανογράμματος