Οικονομική Ι (Microeconomics) [open]

Κορρές Γεώργιος

Περιγραφή

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τη πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα κύρια στοιχεία και δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς επίσης να αναπτύξουμε τα διάφορα είδη-μορφές της επιχείρησης. Περαιτέρω θα εξετάσουμε, τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως την καμπύλη ζήτησης και την ελαστικότητα ζήτησης, το πλεόνασμα του καταναλωτή, την θεωρία κόστους παραγωγής, των οικονομιών και αντι-οικονομιών κλίμακας, το ζήτημα της μεγιστοποίησης των κερδών, και της αποτελεσματικότητας.
Επίσης βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τις βασικές μορφές, υποδείγματα και τα είδη αγοράς, στα βασικά θέματα που αφορούν την είσοδο και την έξοδο των επιχειρήσεων από την αγορά, τους δείκτες μονοπωλιακής δύναμης και τα υποδείγματα Bertrand, Cournot και
Stackelberg.
Περαι

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα της Οικονομικής Ι αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Μικροοικονομικής θεωρίας. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την συμπεριφορά του καταναλωτή, τις αποφάσεις των ατόμων ή των νοικοκυριών για την κατανομή του εισοδήματος τους σε δραστηριότητες κατανάλωσης ή αποταμίευσης. Επίσης αναλύονται και εξετάζονται τα θέματα σχετικά με την συμπεριφορά του παραγωγού, τις αποφάσεις για τα είδη και τις ποσότητες των αγαθών που θα παραχθούν καθώς και των συνδυασμών των συντελεστών παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν. Περαιτέρω αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με τη θεωρία των τιμών, την διαμόρφωση τιμών των αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Μεταξύ των επιπλέον ενοτήτων που αναλύονται και εξετάζονται είναι: η Κατανομή συντελεστών παραγωγής μεταξύ ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, το Οικονομικό Κύκλωμα, τα Είδη και οι Μορφές των Επιχειρήσεων, η Θεωρία του Κόστους, η Θεωρία της Ζήτησης, η Θεωρία της Προσφοράς, η Ανταλλαγή και Ισορροπία Αγοράς, οι Μορφές και τα Είδη των Αγορών: (όπως για παράδειγμα ο Ελεύθερος Ανταγωνισμός, το Ολιγοπώλιο, το Μονοπώλιο, ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός), τα Υποδείγματα Stackelberg, Cournot, Bertrandμ τα Προβλήματα Μεγιστοποίησης των Κερδών και Ελαχιστοποίησης Κόστους, τα Προβλήματα Μεγιστοποίησης Χρησιμότητας, οι Καμπύλες Ισοπαραγωγής, οι Καμπύλες Αδιαφορίας, ο Οικονομικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός. Τέλος, αναλύονται και εξετάζονται οι θεματικές ενότητες σχετικά με τις Επενδύσεις και την Αξιολόγηση Επενδύσεων, η Ανάλυση Αριθμοδεικτών και η ανάλυση του Νεκρού Σημείου.

Μαθησιακοί στόχοι

Το Μάθημα της Οικονομικής Ι είναι βασικό εισαγωγικό μάθημα που στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της οικονομικής επιστήμης που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου, στην Ελληνική οικονομία κλπ.. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της οικονομικής θεωρίας,
 • Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του καταναλωτή (και της ζήτησης), καθώς επίσης της θεωρίας του παραγωγού (και της προσφοράς),
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης της επιχείρησης και να κατανοήσετε τις διάφορες μορφές των αγορών και την ισορροπία στην αγορά,
 • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα της μεγιστοποίησης των κερδών, της ελαχιστοποίησης του κόστους και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
Βιβλιογραφία

Βιβλίο [22942]: Οικονομική των επιχειρήσεων, Κορρές Γεώργιος Μ., Λιαργκόβας Παναγιώτης Γ.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Βιβλίο [22657]: Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης, Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Κορρές Γεώργιος Μ.

Βιβλίο [3115]: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, Ε.ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ,Γ.ΜΠΗΤΡΟΣ,Ν.ΜΠΑΛΤΑΣ

Μέθοδοι διδασκαλίας

Στο μάθημα της Οικονομικής Ι χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

 • Σύγχρονη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο (με φυσική παρουσία)
 • Χρήση Διαφανειών αλλά και σημειώσεων που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα eclass.
 • Ασκήσεις και εργασίες που δίδονται, εκπονούνται και λύνονται με τη συνεργασία φοιτητών και διδάσκοντα
 • Πρόοδος στην μέση της εκπαιδευτικής ενότητας
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας.
Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση στο συγκεκριμένο μάθημα βασίζεται στις ακόλουθες δράσεις:

 • Στις Ασκήσεις και εργασίες που δίδονται, εκπονούνται και λύνονται με τη συνεργασία φοιτητών και διδάσκοντα
 • Στην Πρόοδο που πραγματοποιείται στην μέση της εκπαιδευτικής ενότητας
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας.
Διδάσκοντες

Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Ενότητες

«Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τη πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα κύρια στοιχεία και δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς επίσης να αναπτύξουμε τα διάφορα είδη-μορφές της επιχείρησης. Περαιτέρω θα εξετάσουμε, τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως την καμπύλη ζήτησης και την ελαστικότητα ζήτησης, το πλεόνασμα του καταναλωτή, την θεωρία κόστους παραγωγής, των οικονομιών και αντι-οικονομιών κλίμακας, το ζήτημα της μεγιστοποίησης των κερδών, και της αποτελεσματικότητας.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά και στόχους για την ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης μεγιστοποίησης της επιχείρησης
 • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
 • Κατανοήσετε την θεωρία και σημασία του κόστους
 • Κατανοήσετε τον υπολογισμό των οικονομιών και των αντι-οικονομιών κλίμακας
 • Κατανοήσετε τον υπολογισμό της ζήτησης και της ελαστικότητας ζήτησης

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή των σπουδασστών στα σημαντικότερα θέματα που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως την καμπύλη ζήτησης και την ελαστικότητα ζήτησης, το πλεόνασμα του καταναλωτή, την θεωρία προσφοράς, την καμπύλη προσφοράς και την ελαστικότητα προσφοράς.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα το κόστος, το κόστος ευκαιρείας, τις οικονομίες κλίμακας.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα θέματα που αφορούν το ζήτημα της μεγιστοποίησης των κερδών και της αποτελεσματικότητας που αποτελούν τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

«ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΛΗΡΗΣ (ΤΕΛΕΙΟΣ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΛΗΡΗΣ (ΑΤΕΛΗΣ) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»

Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τις βασικές μορφές, υποδείγματα και τα είδη αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη ενότητα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα βασικά στοιχεία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του πλήρους ή τέλειου ανταγωνισμού, καθώς επίσης και του ατελούς ανταγωνισμού εξετάζοντας και αναλύοντας σχετικά παραδείγματα.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά, μορφές και είδη αγορών
 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του πλήρους ή τέλειου ανταγωνισμού
 • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα σχετικά με την θεσμοθέτηση και κρατική παρέμβαση σε θέματα  τιμολόγησης της μονοπωλιακής επιχείρησης
 • Κατανοήσετε την θεωρία, σημασία και προσδιοριστικούς παράγοντες της κυρίαρχης επιχείρησης
 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μονοπωλίου
 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού ανταγωνισμού

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τους δείκτες μέτρησης της μονοπωλιακής δύναμης. Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη ενότητα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα βασικά στοιχεία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του πλήρους ή τέλειου ανταγωνισμού, καθώς επίσης και του ατελούς ανταγωνισμού εξετάζοντας και αναλύοντας σχετικά παραδείγματα.

«ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ»
Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν την είσοδο και την έξοδο των επιχειρήσεων από την αγορά. Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη ενότητα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την δομή, την διάρθρωση και τη στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην αγορά καθώς επίσης για τις συγχωνεύσεις και τις στρατηγικές συμμαχίες των επιχειρήσεων. Επίσης θα εξετάσουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εμπόδια και τις δυσκολίες εισόδου και εξόδου των επιχειρήσεων από την αγορά.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά της διάρθρωσης και της δομής των επιχειρήσεων στην αγορά.
 • Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά από τη διάρθρωση, τη δομή, τις συγχωνεύσεις και τις στρατηγικές συμμαχίες των επιχειρήσεων.
 • Γνωρίσετε τα βασικά εμπόδια εισόδου και εξόδου των επιχειρήσεων στην αγορά.
 • Κατανοήσετε την σημασία και τις επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία από την συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην αγορά.

«Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ»
Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν την θεωρία του ολιγοπωλίου. Πιο συγκεκριμένα, στην συγκεκριμένη ενότητα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα βασικά στοιχεία και τις κυριότερες δραστηριότητες της ολιγοπωλιακής επιχείρησης, καθώς επίσης θα αναπτυχθούν τα διάφορα είδη-μορφές υποδειγμάτων της ολιγοπωλιακής επιχείρησης. Επιπλέον, θα εξετάσουμε, τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία καιτην ανάπτυξη της της ολιγοπωλιακής επιχείρησης, τα εμπόδια εισόδου και εξόσου των επιχειρήσεων την ισορροπία και μεγιστοποίησης κερδών της ολιγοπωλιακής επιχείρησης και την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της ολιγοπωλιακής επιχείρησης.
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης και συνεργασία των επιχειρήσεων.
 • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.
 • Κατανοήσετε τα διάφορα υποδείγματα της ολιγοπωλιακής αγοράς.
 • Κατανοήσετε τον υπολογισμό και μέτρηση της δύναμης και συγκέντρωσης των επιχειρήσεων στην ολιγοπωλιακή αγορά.

 

«ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αγοράς. Επίσης θα εξετάσουμε τα θέματα που σχετίζονται με την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση και τη συγχώνευση των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τον υπολογισμό της συγκέντρωσης και της δύναμης των επιχειρήσεων στην αγορά.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της συγκέντρωσης και της δύναμης των επιχειρήσεων στην αγορά.
 • Γνωρίσετε την έννοια, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά των οικονομιών κλίμακας.
 • Γνωρίσετε την έννοια, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά των αποδόσεων κλίμακας.
 • Γνωρίσετε την έννοια της διαφοροποίησης προϊόντος.
 • Κατανοήσετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της συγκέντρωσης της δύναμης στην αγορά.
 • Κατανοήσετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες από την συγχώνευση και την εξαγορά των επιχειρήσεων.

 

Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια της διαφοροποίησης του προϊόντος και της τιμής καθώς και για τη δημιουργία των οικονομιών κλίμακας και απόδοσης. Επίσης θα εξετάσουμε τα θέματα που σχετίζονται με την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση και τη συγχώνευση των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τον υπολογισμό της συγκέντρωσης και της δύναμης των επιχειρήσεων στην αγορά.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της συγκέντρωσης και της δύναμης των επιχειρήσεων στην αγορά.
 • Γνωρίσετε την έννοια, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά των οικονομιών κλίμακας.
 • Γνωρίσετε την έννοια, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά των αποδόσεων κλίμακας.
 • Γνωρίσετε την έννοια της διαφοροποίησης προϊόντος.
 • Κατανοήσετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της συγκέντρωσης της δύναμης στην αγορά.
 • Κατανοήσετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες από την συγχώνευση και την εξαγορά των επιχειρήσεων.

 

Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τη οργάνωση και τη διοίκηση  της επιχείρησης. Επίσης θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα διάφορα είδη-μορφές και προσδιοριστικούς παράγοντες του επιχειρησιακού εσωτερικού περιβάλλοντος αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Τέλος θα εξετάσουμε τους παράγοντες εκείνους και τα στάδια που διαμορφώνουν τη λήψη αποφάσεων και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα και στόχους της διαχείρισης και της οργάνωσης της επιχείρησης
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης και προγραμματισμού της επιχείρησης
 • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
 • Κατανοήσετε την έννοια, σημασία και μορφές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
 • Κατανοήσετε την διαδικασία, τον υπολογισμό και σημασία της λήψης των αποφάσεων
 • Κατανοήσετε την έννοια και παρουσίαση των οργανογράμματος

 

Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την οργάνωση, καθώς επίσης τα στάδια και τις φάσεις του προγραμματισμού Επίσης θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα διάφορα είδη-μορφές και προσδιοριστικούς παράγοντες του επιχειρησιακού εσωτερικού περιβάλλοντος αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Τέλος θα εξετάσουμε τους παράγοντες εκείνους και τα στάδια που διαμορφώνουν τη λήψη αποφάσεων και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα και στόχους της διαχείρισης και της οργάνωσης της επιχείρησης
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης και προγραμματισμού της επιχείρησης
 • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
 • Κατανοήσετε την έννοια, σημασία και μορφές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
 • Κατανοήσετε την διαδικασία, τον υπολογισμό και σημασία της λήψης των αποφάσεων
 • Κατανοήσετε την έννοια και παρουσίαση των οργανογράμματος

 

Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα της ανάλυσης του Νεκρού Σημείου, των επενδύσεων και των επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα και στόχους της διαχείρισης και της οργάνωσης της επιχείρησης
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης και προγραμματισμού της επιχείρησης
 • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
 • Κατανοήσετε την έννοια, σημασία και μορφές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
 • Κατανοήσετε την διαδικασία, τον υπολογισμό και σημασία της λήψης των αποφάσεων
 • Κατανοήσετε την έννοια και παρουσίαση των οργανογράμματος

 

Λίστα Βιβλιογραφίας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3082
Αρ. Προβολών :  25599