ΔΙΑΛΕΞΗ ΈΒΔΟΜΗ

«ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ»
Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν την είσοδο και την έξοδο των επιχειρήσεων από την αγορά. Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη ενότητα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την δομή, την διάρθρωση και τη στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην αγορά καθώς επίσης για τις συγχωνεύσεις και τις στρατηγικές συμμαχίες των επιχειρήσεων. Επίσης θα εξετάσουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εμπόδια και τις δυσκολίες εισόδου και εξόδου των επιχειρήσεων από την αγορά.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

  • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά της διάρθρωσης και της δομής των επιχειρήσεων στην αγορά.
  • Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά από τη διάρθρωση, τη δομή, τις συγχωνεύσεις και τις στρατηγικές συμμαχίες των επιχειρήσεων.
  • Γνωρίσετε τα βασικά εμπόδια εισόδου και εξόδου των επιχειρήσεων στην αγορά.
  • Κατανοήσετε την σημασία και τις επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία από την συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην αγορά.