ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

«ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΛΗΡΗΣ (ΤΕΛΕΙΟΣ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΛΗΡΗΣ (ΑΤΕΛΗΣ) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»

Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τις βασικές μορφές, υποδείγματα και τα είδη αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη ενότητα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα βασικά στοιχεία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του πλήρους ή τέλειου ανταγωνισμού, καθώς επίσης και του ατελούς ανταγωνισμού εξετάζοντας και αναλύοντας σχετικά παραδείγματα.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

  • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά, μορφές και είδη αγορών
  • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του πλήρους ή τέλειου ανταγωνισμού
  • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα σχετικά με την θεσμοθέτηση και κρατική παρέμβαση σε θέματα  τιμολόγησης της μονοπωλιακής επιχείρησης
  • Κατανοήσετε την θεωρία, σημασία και προσδιοριστικούς παράγοντες της κυρίαρχης επιχείρησης
  • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μονοπωλίου
  • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού ανταγωνισμού