Σχέδιο δράσης & επιχειρηματικό πλάνο

Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου για μια καινοτομική διαδικτυακή επιχείρηση, δημιουργία αξίας και τοποθέτηση (positioning) της εταιρείας. Κρίσιμοι πόροι και λειτουργίες της εταιρείας. Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι ανταγωνιστικές δυνάμεις. Καθορισμός πλάνου προώθησης και εκτέλεση παραγγελιών –διανομή. Τιμολογιακή πολιτική, εκτίμηση εσόδων και ανάλυση νεκρού σημείου (break-even point).