Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα [open] (321-8952)

Δημήτρης Δρόσος

Description

Το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες ψηφιακές μορφές οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Κύρια ζητήματα που αναδεικνύονται στο μάθημα είναι αυτά των μοναδικών χαρακτηριστικών που επιδεικνύει το ηλεκτρονικό επιχειρείν, όπως η παγκόσμια παρουσία, των δυνάμεων που πιέζουν τις επιχειρήσεις για στροφή στο ηλεκτρονικό αυτό μέσο (π.χ. ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις) και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία προέκυψαν μέσω του διαδικτύου και οι σημαντικές επιπτώσεις που επέφεραν στο κλασσικό επιχειρείν, όπως για παράδειγμα στη μουσική βιομηχανία.  Έμφαση δίνεται και στη στρατηγική των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων που διαρκώς διαφοροποιείται και μεταλλάσσεται καθώς και στη δύναμη του καταναλωτή που πλέον δεν είναι παθητικός δέκτης πληροφοριών αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και παρεμβαίνει στις επιχειρηματικές διαδικασίες, μέσω των εργαλείων και εφαρμογών του Web 2.0.

CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Περιεχόμενο μαθήματος

Αρχές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Η.Ε.). Λιανικές Πωλήσεις στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Καταναλωτές στο Internet και Έρευνα Αγοράς. Β2Β Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος. Ψηφιακό μάρκετινγκ και διαφήμιση στο Internet. Έρευνα αγοράς στο Internet. Βασικές λειτουργίες και τύποι ηλεκτρονικών αγορών. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Επιχειρηματικό πλάνο. Κοινωνική υπολογιστική. Άλλες μορφές Η.Ε. (e-government, mobile, κ.λπ.), Στρατηγική στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

Μαθησιακοί στόχοι

Κατανόηση όλων των αρχών, των τύπων και των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα είναι σε θέση να αναπτύξει ένα επιτυχημένο και πλήρως υλοποιήσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για μια ψηφιακή επιχείρηση.

Βιβλιογραφία

Chaffey D. (2008) Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η αμερικάνικη έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Καλτσογιάννης, A. (2007), «WEB 2.0: Χαρακτηριστικά και επίδρασή του σε επιχειρήσεις, κεντρική διοίκηση και χρήστες», Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τελευταία πρόσβαση 4 Απριλίου 2012,  http://www.observatory.gr/files/meletes/Web%202.0.pdf

Η Καθημερινή (2012), «Έπεσε θύμα της πρωτοπορίας της», τελευταία πρόσβαση 3 Μαρτίου 2012, http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_30/01/2012_425094

The Economist (2010), “The web's new walls”, τελευταία πρόσβαση 2 Μαΐου 2012, http://www.economist.com/node/16943579

Τhe Economist (2012) Clicks and bricks, τελευταία πρόσβαση 5 Απριλίου 2012, http://www.economist.com/node/21548241

Hoffman D. L. and Novak, T. P. (1996), “Marketing in hypermedia computer-mediated environments: Conceptual foundations”, Journal of Marketing, vol. 60, pp. 50-68.

Rappa, M. (2006), “Business Models on the Web”, τελευταία πρόσβαση 3 Μαΐου 2012, http://digitalenterprise.org/models/models.html

Magretta, J. (2002), “Why Business Models Matter”, Harvard Business Review, pp. 3-8 (May).

Porter, M. (2001), “Strategy and the Internet”, Harvard Business Review, vol. 79, no. 3, pp. 62-78

Turban, E. King, D. McKay, J. Marshall, P. Lee, J and Vielhand, D. (2008), Electronic Commerce 2008: A Managerial Perspective. London: Pearson Education Ltd

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμα.

Μέθοδοι αξιολόγησης
  • Εξετάσεις
  • Εργασία (30% του τελικού βαθμού)
Προαπαιτούμενα

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Ο Δημήτρης Δρόσος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στο γνωστικό αντικείμενο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Έχει μεταπτυχιακό με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό εμπόριο από το International MBA του ΟΠΑ και βασικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Παν. Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και ειδικότερα στην αποτελεσματικότητα ηλεκτρονικών μορφών προώθησης και διαφήμισης. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, όπως το International Journal of Electronic Commerce και το Electronic Commerce Research and Applications. 

Ομάδα στόχος

Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Φοιτητές του Πανεπιστήμιου που είτε δραστηριοποιούνται ή σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ανώτατα και ανώτερα στελέχη που ειδικεύονται σε marketing, business development, πληροφορική, εξυπηρέτηση πελατών, προμήθειες, e-commerce, multichannel marketing, direct marketing, logistics, έρευνα αγοράς τα οποία επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ, Βλαχοπούλου Μάρω, Δημητριάδης Σέργιος, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32997535, Έκδοση: 1/2013

Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2014, Laudon Κ.,Traver C. C., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33154014, Έκδοση: 10η/2014

Units

Βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ορισμοί ηλεκτρονικού επιχειρείν & εμπορίου, παραδείγματα B2C, Β2Β, διαφορές συμβατικού και διαδικτυακού εμπορίου, μεγέθη της αγοράς.

Μοναδικά χαρακτηριστικά του Διαδικτυακού επιχειρείν, τυπολογία επιχειρηματικών μοντέλων, παραδείγματα και καινοτομικά επιχειρηματικά μοντέλα (“name your own price” – “affiliate marketing”), μοντέλα εσόδων, αλυσίδα και σύστημα αξίας. 

Αλλαγή στην ασυμμετρία της πληροφορίας και μεγαλύτερη ισχύς του καταναλωτή. Η διαδικασία της αγοράς, εξατομίκευση και κριτήρια αξιολόγησης e-shop.

Νέα κανάλια επικοινωνίας και μοναδικά χαρακτηριστικά. Η ιστοσελίδα της εταιρείας ως μέσο προώθησης, διαφημίσεις μέσω display, search (SEO, SEM), email, social media  και mobile. 

Παρουσίαση ενός συνολικού πλαισίου καταγραφής και μέτρησης για την απόδοση των διαδικτυακών επιχειρηματικών ενεργειών μάρκετινγκ. Από τα click-through-rates στο “viewability”. Παρουσίαση και πρακτική άσκηση στα Web analytics, Google AdWords και στρατηγικοί δείκτες για συγκριτική αξιολόγηση διαδικτυακών επιχειρηματικών ενεργειών. 

Ολοκληρωμένη διαχείριση πληροφοριών και σχέσεων μιας επιχείρησης σε ψηφιακό περιβάλλον. Παρουσίαση συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). 

Εξέλιξη της αγοράς, από τα premium SMS στα mobile apps, στις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης (LBS) και στα QR codes. Internet of Things και η «6η αίσθηση». NFC και επαυξημένη πραγματικότητα στο κινητό. 

Ηλεκτρονικές θέσεις αγορών (e-marketplaces): Δομή, μηχανισμοί και επιδράσεις στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Βασικοί τύποι B2B και λειτουργίες. Διαχείριση της αλυσίδας τροφοδοσίας με την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι δημοπρασίες ως μηχανισμοί αγορών και οι βασικοί τύποι. 

Πώς μια επιχείρηση πρέπει να ανταγωνιστεί, ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι της και ποια σχέδια και πολιτικές θα χρειαστούν για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι; Οι πέντε δυνάμεις του ανταγωνισμού (Porter) και τα βήματα του στρατηγικού σχεδιασμού. Κύρια εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού (SWOT, PEST, business model canvas). 

Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου για μια καινοτομική διαδικτυακή επιχείρηση, δημιουργία αξίας και τοποθέτηση (positioning) της εταιρείας. Κρίσιμοι πόροι και λειτουργίες της εταιρείας. Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι ανταγωνιστικές δυνάμεις. Καθορισμός πλάνου προώθησης και εκτέλεση παραγγελιών –διανομή. Τιμολογιακή πολιτική, εκτίμηση εσόδων και ανάλυση νεκρού σημείου (break-even point). 

Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση της ύλης

Open Academic Course

Open Courses
OpenCourses Level: A+

Num. of Visits :  5187
Num. of Hits :  27858

Calendar