ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ

«Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τη πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα κύρια στοιχεία και δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς επίσης να αναπτύξουμε τα διάφορα είδη-μορφές της επιχείρησης. Περαιτέρω θα εξετάσουμε, τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως την καμπύλη ζήτησης και την ελαστικότητα ζήτησης, το πλεόνασμα του καταναλωτή, την θεωρία κόστους παραγωγής, των οικονομιών και αντι-οικονομιών κλίμακας, το ζήτημα της μεγιστοποίησης των κερδών, και της αποτελεσματικότητας.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

  • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά και στόχους για την ανάπτυξη της επιχείρησης
  • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης μεγιστοποίησης της επιχείρησης
  • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
  • Κατανοήσετε την θεωρία και σημασία του κόστους
  • Κατανοήσετε τον υπολογισμό των οικονομιών και των αντι-οικονομιών κλίμακας
  • Κατανοήσετε τον υπολογισμό της ζήτησης και της ελαστικότητας ζήτησης