ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στο ρόλο του κράτους, στις κρατικές πολιτικές, στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό & στις δημόσιες δαπάνες.
Λέξεις Κλειδιά: Κράτος, προϋπολογισμός, δημόσια, δημόσια έξοδα, εσωτερικό και εξωτερικό δημόσιο χρέος

Διάλεξη Πέμπτη