Στοιχεία ΕΕ και Οικονομίας [open]

Κορρές Γεώργιος

Περιγραφή

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής οικονομίας και στο πλαίσιο της οικονομικής, κοινωνικής πολιτικής και της ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό επιχειρεί να αναλύσει και να επεξηγήσει τα βασικά εκείνα μεγέθη, τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και επεξεργασία των βασικών θεμάτων και των δεικτών σχετικά με την οικονομική & την κοινωνιική ανάπτυξη, το βασικό οικονομικό πρόβλημα, την διεθνοποίηση της οικονομίας & στην επιλογή της άριστης λύσης.
Επίσης προσπαθεί να εισάγει τους σπουδαστές στο ρόλο του κράτους, στις κρατικές πολιτικές, στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό & στις δημόσιες δαπάνες και
στις βασικές έννοιες, θεωρίες και πρακτικές του πληθωρισμού και της ανεργίας.
Περαιτέρω, προσπαθεί να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες οικονομικής ενοποίησης & συνεργασίας, στα βασικά μεγεθη της Ευρωπα

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα "Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία" αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες, μεγέθη, εφαρμογές και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την Διάρθρωση και Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική. Ελληνική Βιομηχανία (Ολλανδική Ασθένεια και Αποβιομηχανοποίηση). Επενδύσεις. Τεχνολογική Πολιτική και Ανάπτυξη. Πραγματική Οικονομία, Παραοικονομία και Διανομή Εισοδήματος. Τραπεζικός και Χρηματιστηριακός Τομέας. Τουριστική και Οικονομική Ανάπτυξη. Πληθωρισμός και Ανεργία. Η Ελληνική Οικονομία στη Δεκαετία του ’90: η Πορεία προς την ΟΝΕ. Κοινωνικό Κράτος και Δημόσια Διοίκηση: Κοινωνική και Κρατική Πολιτική. Οικονομική Πολιτική Πλήρους Απασχόλησης: η Αύξηση του Προϊόντος και η Καταπολέμηση της Ανεργίας. Φορολογική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία. Σχεδιασμός και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.

Μαθησιακοί στόχοι

Το Μάθημα "Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία" είναι βασικό μάθημα που στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της Ελληνικής οικονομίας που στοχεύει να τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά ιστορικά σημεία της Ελληνικής οικονομίας, τόσο σε θέματα οικονομικής πολιτικής όσο και σε θέματα κοινωνικής πολιτικής,
 • Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά, τις δομές και πολιτικές (σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο),
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης της Ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την Ε.Ε.,
 • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα, προβλήματα αλλά και προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας
Μέθοδοι διδασκαλίας

Στο μάθημα "Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία" χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

 • Σύγχρονη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο (με φυσική παρουσία)
 • Χρήση Διαφανειών αλλά και σημειώσεων που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα eclass.
 • Ασκήσεις και εργασίες που δίδονται, εκπονούνται και λύνονται με τη συνεργασία φοιτητών και διδάσκοντα
 • Πρόοδος στην μέση της εκπαιδευτικής ενότητας
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας.
Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση στο συγκεκριμένο μάθημα βασίζεται στις ακόλουθες δράσεις:

 • Στις Ασκήσεις και εργασίες που δίδονται, εκπονούνται και λύνονται με τη συνεργασία φοιτητών και διδάσκοντα
 • Στην Πρόοδο που πραγματοποιείται στην μέση της εκπαιδευτικής ενότητας
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας.
Βιβλιογραφία

Βιβλίο [22766]: Ελληνική οικονομία, Κορρές Γεώργιος Μ., Χιόνης Διονύσιος Π.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Βιβλίο [23148]: Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Κότιος Άγγελος, Λιαργκόβας Παναγιώτης Γ., Κορρές Γεώργιος Μ.

Βιβλίο [22910]: Νέα μακροοικονομική και ορθολογικές επιχειρηματικές αποφάσεις, Αγαπητός Γεώργιος Ι.

Διδάσκοντες

Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής

Ενότητες

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και επεξεργασία των επομένων κεφαλαίων
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική θεωρία, οικονομικά συστήματα, κρατικός προϋπολογισμός, δημόσια έσοδα, δημόσιες δαπάνες

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά οικονομικά μεγέθη, και σε εκείνους τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για τα επόμενα κεφάλαια.
Λέξεις Κλειδιά: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, Προστιθέμενη Αξία, Κατά Κεφαλή Εισόδημα, Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης ή Δείκτης Ανθρώπινης Αξίας

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά θέματα, μεγέθη & δείκτες σχετικά με την οικονομική & την κοινωνιική ανάπτυξη.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική μεγέθυνση, οικονομική ευημερία, ανάπτυξη, δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης ή δείκτης ανθρώπινης αξίας

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στο βασικό οικονομικό πρόβλημα, στην διεθνοποίηση της οικονομίας & στην επιλογή της άριστης λύσης.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομικό πρόβλημα, καμπύλη παραγωγικών δυναοτήτων, διεθνοποίηση οικονομίας, συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στο ρόλο του κράτους, στις κρατικές πολιτικές, στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό & στις δημόσιες δαπάνες.
Λέξεις Κλειδιά: Κράτος, προϋπολογισμός, δημόσια, δημόσια έξοδα, εσωτερικό και εξωτερικό δημόσιο χρέος

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες, θεωρίες και πρακτικές του πληθωρισμού και της ανεργίας.
Λέξεις Κλειδιά: Πληθωρισμός, ανεργία, οικονομικές διακυμάνσεις,  στασιμοπληθωρισμός

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες οικονομικής ενοποίησης & συνεργασίας και στα βασικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική ενοποίηση, οικονομική συνεργασία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ, Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ)

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες του τραπεζικού τομέα & της νομισματικής πολιτικής.
Λέξεις Κλειδιά: Τραπεζικός τομέας, εμπορικές τράπεζες, προσφορά χρήματος, νομισματιική πολιτική

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες των επιχειρήσεων, των επενδύσεων & της οικονομικής ανάπτυξης.
Λέξεις Κλειδιά: Μικρο Μεσσαίες Επιχειρήσεις  (ΜΜΕ), επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες του τουρισμού, της τουριστικής & οικονομικής ανάπτυξης.
Λέξεις Κλειδιά:  Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη & δείκτες της Ελληνικής οικονομίας.
Λέξεις Κλειδιά: Ελληνική οικονομία, οικονομικά μεγέθη, οικονομική ανάπτυξη

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη του οικονομικού & κοινωνικού προγραμματισμού.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομικός προγραμματισμός, κοινωνικός προγραμματισμός, οικονομική πολιτική, κοινωνική πολιτική

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη της οικονομικής & κοινωνικής  πολιτικής.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική  πολιτική, δημοσινονομική πολιτική, νομισματική πολιτική, κοινωνική  πολιτική, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2287
Αρ. Προβολών :  20931

Ημερολόγιο