ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των χρονολογικών σειρών και των διαφόρων μορφών παλινδρόμησης.

Λέξεις Κλειδιά: Συναρτήσεις, Παλινδρόμηση, Χρονολογικές Σειρές, Στατιστική Ανάλυση

Προβλέψεις με Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών