Χωρική-Οικονομική [open]

Κορρές Γιώργος

Description

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα, όπως για παράδειγμα των βασικών γενικών θεωριών και της θεωρίας των πόλων έλξης, της θεωρίας του πολλαπλασιαστή οικονομικής και εξαγωγικής βάσης, της θεωρίας του Harrod-Domar, των συναρτήσεων παραγωγής, της θεωρίας του Cobb-Douglas.
Επίσης βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των τεχνικών και των μεθόδων των συντελεστών, των μέτρων συγκέντρωσης και των περιφερειακών πολλαπλασιαστών, στα θέματα των μεθόδων και των τεχνικών των εισροών-εκροών και στις τεχνικές των περιφερειακών οικονομετρικών υποδειγμάτων, της παλινδρόμησης, των οικονομετρικών υποδειγμάτων και των χρονολογικών σειρών, των επενδυτικών σχεδίων και της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, της στρατηγικής και του προγραμματισμού.

CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα της Οικονομικής του Χώρου αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Οικονομικής του Χώρου. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την έννοια και τους ορισμούς της Οικονομικής του Χώρου. Μικροοικονομική Ανάλυση του Τόπου Εγκατάστασης. Υποδείγματα Επιλογής του Τόπου Εγκατάστασης βασιζόμενα στο μεταφορικό Κόστος και στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Ανάλυση επιλογής τοποθεσίας για βιομηχανία και υπηρεσίες εμπορίου. Περιοχές Αγοράς και Περιοχές Προσφοράς. Χωροταξική Αλληλεξάρτηση και Ανάλυση Χωροταξικής Ισορροπίας. Ρόλος και Σκοπός της Περιφερειακής Πολιτικής. Ανάλυση του Τρόπου Διαμόρφωσης του Συστήματος των Αστικών Οικισμών: Αδυναμίες της θεωρίας του Τόπου Εγκατάστασης, Οικονομική Ανάλυση του Τρόπου Διαμόρφωσης του Συστήματος των Αστικών Οικισμών: Προβλήματα της Περιφερειακή Πολιτικής. Περιφερειακή και Χωρική Οικονομετρική ανάλυση. Προγραμματισμός και Βιομηχανική και Αστική ανάλυση. Χωρικά και ενδο-περιφερειακά Υποδείγματα. Νέες Τεχνικές ενδοπεριφερειακής ανάλυσης: Στατιστικές, Ποσοτικές και Οικονομετρικές προσεγγίσεις, Ανάλυση Εισροών-Εκροών. Θεωρία Πολλαπλασιαστών και Συντελεστών: Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης.

Μαθησιακοί στόχοι

Το Μάθημα της Οικονομικής του Χώρου έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της οικονομικής περιφερειακής επιστήμης και της οικονομικής του χώρου που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην Ελληνική οικονομία κλπ.. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της οικονομικής του χώρου,
 • Κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας της περιφερειακής ανάπτυξης,
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, ανάλυσης, εφαρμογών και υπολογισμού των υποδειγμάτων εισροών-εκροών για την περιφερειακή και χωρική ανάλυση,
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, ανάλυσης, εφαρμογών και υπολογισμού των υποδειγμάτων οικονομετρικής περιφερειακής και στατιστικής χωρικής ανάλυσης,
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, ανάλυσης, εφαρμογών και υπολογισμού των υποδειγμάτων των πολλαπλασιαστών και συντελεστών περιφερειακής και χωρικής ανάλυσης,
Βιβλιογραφία

Εγχειρίδια του μαθήματος:

Βιβλίο [22967]: Περιφερειακή οικονομική ανάλυση και πολιτική Α΄, Σκούντζος Θεόδωρος Α.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

Βιβλίο [22968]: Περιφερειακή οικονομική ανάλυση και πολιτική Β΄, Σκούντζος Θεόδωρος Α.

Βιβλίο [309]: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μέθοδοι διδασκαλίας

Στο μάθημα της οικονομικής του Χώρου χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

 • Σύγχρονη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο (με φυσική παρουσία)
 • Χρήση Διαφανειών αλλά και σημειώσεων που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα eclass.
 • Ασκήσεις και εργασίες που δίδονται, εκπονούνται και λύνονται με τη συνεργασία φοιτητών και διδάσκοντα
 • Πρόοδος στην μέση της εκπαιδευτικής ενότητας
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας.
Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση στο συγκεκριμένο μάθημα βασίζεται στις ακόλουθες δράσεις:

 • Στις Ασκήσεις και εργασίες που δίδονται, εκπονούνται και λύνονται με τη συνεργασία φοιτητών και διδάσκοντα
 • Στην Πρόοδο που πραγματοποιείται στην μέση της εκπαιδευτικής ενότητας
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας.
Διδάσκοντες

Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Units

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των βασικών γενικών θεωριών και της θεωρίας των πόλων έλξης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επιχείρηση, Συντελεστές Παραγωγής, Παραγωγική διαδικασία, Πόλοι Έλξης, Θεωρία Πόλων Έλξης

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των βασικών θεωριών,  όπως για παράδειγμα της θεωρίας του πολλαπλασιαστή οικονομικής και εξαγωγικής βάσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική βάση, Εξαγωγική βάση, Πολλαπλασιαστής

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των βασικών θεωριών,  όπως για παράδειγμα της θεωρίας του Harrod-Domar.


Λέξεις Κλειδιά: Harrod-Domar, Κεφαλαιακός Συντελεστής, Επιταχυντής

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των συναρτήσεων παραγωγής και της θεωρίας του Cobb-Douglas.


Λέξεις Κλειδιά:  Συναρτήσεις Παραγωγής, Υπόδειγμα Cobb-Douglas, Υπερβατική Συνάρτηση

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των τεχνικών και των μεθόδων των συντελεστών.

Λέξεις Κλειδιά:  Δείκτες, Συντελεστές, Συντελεστής Συμμετοχής, Συντελεστής Εγκατάστασης, Συντελεστής Εξειδίκευσης, Μέτρα Διασποράς

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των μέτρων συγκέντρωσης και στους περιφερειακούς πολλαπλασιαστές.

Λέξεις Κλειδιά: Συντελεστές Συγκέντρωσης, Συντελεστής Συμμετοχής, Συντελεστής Florence, Συντελεστής Gini, Περιφερειακοί Πολλαπλασιαστές, Πολλαπλασιαστής Οικονομικής Βάσης

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των μεθόδων και των τεχνικών των εισροών-εκροών.

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδος Εισροών-Εκροών, Εισροές, Εκροές, Συνάρτηση Leontief

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των μεθόδων και των τεχνικών των περιφερειακών οικονομετρικών υποδειγμάτων.

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομτερικά Υποδείγματα, Περιφερειακά Υποδείγματα, Περιφερειακά Οικονομετρικά Υποδείγματα

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των μεθόδων και των τεχνικών της παλινδρόμησης και των οικονομετρικών υποδειγμάτων.

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομτερικά Υποδείγματα, Παλινδρόμηση, Στατιστική Ανάλυση

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των συναρτήσεων και των διαφόρων μορφών παλινδρόμησης

Λέξεις Κλειδιά: Συναρτήσεις, Παλινδρόμηση, Στατιστική Ανάλυση

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των χρονολογικών σειρών και των διαφόρων μορφών παλινδρόμησης.

Λέξεις Κλειδιά: Συναρτήσεις, Παλινδρόμηση, Χρονολογικές Σειρές, Στατιστική Ανάλυση

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των επενδυτικών σχεδίων και της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

Λέξεις Κλειδιά: Επενδυτικά Σχεδια, Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων, Παρούσα Αξία, Καθαρά Παρούσα Αξία

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα της στρατηγικής, του προγραμματισμού, των τεχνικών μεθόδων και των αναλύσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγική, Προγραμματισμός, Ανάλυση Χάσματος, Ανάλυση SWOT, Ανάλυση Porter

Open Academic Course

Open Courses
OpenCourses Level: A-

Num. of Visits :  2645
Num. of Hits :  17215