ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των μεθόδων και των τεχνικών των εισροών-εκροών.

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδος Εισροών-Εκροών, Εισροές, Εκροές, Συνάρτηση Leontief

Μέθοδος Εισροών - Εκροών