ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.
Το ΓΕΕΑ.