ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Δικαιολογητικοί λόγοι προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων
Σωρευτική προστασία και ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Προϋποθέσεις προστασίας - Εξαιρέσεις προστασίας
Ο δικαιούχος προστασίας
Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού
Αξιώσεις σε περιπτώσεις προσβολής
Απώλεια του δικαιώματος