Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ιωάννης Λαγούδης

Περιγραφή

Το μάθημα δίνει έμφαση στη θεμελίωση της Διοίκησης-Οργάνωσης Επιχειρήσεων ως ξεχωριστής Επιστήμης η οποία  συνθέτει, ολοκληρώνει και αναπτύσσει πολλαπλές γνώσεις και μεθόδους από πολλά γνωστικά αντικείμενα (που αποτελούν τμήματα και άλλων Επιστημών) σε ενιαίο σύνολο.

Κύριο χαρακτηριστικό του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεμάτων από μια ευρεία οπτική γωνία που περιλαμβάνει και συνθέτει επιστημονικές θεωρήσεις, έννοιες, αναλυτικές μεθόδους και χαρακτηριστικά παραδείγματα της εμπειρίας και της πράξης. Έτσι, μια συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος θα δώσει στον φοιτητή μια σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση καθώς και τη δυνατότητα να είναι ικανός και αποτελεσματικός στη μελλοντική του εργασία. 

Το μάθημα δίνει έμφαση:

  • Στην ανάλυση και πλήρη κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί και συνθέτουν την επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
  • Στην διαδικασία, τα κριτήρια και τις επιστημονικές μεθόδους λήψης αποφάσεων.
  • Στην περιγραφή και κατανόηση των βασι
Περισσότερα  

Ενότητες

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση

Λήψη Αποφάσεων Ι

Λήψη Αποφάσεων ΙΙ

Λήψη Αποφάσεων ΙΙΙ

Λήψη Αποφάσεων ΙV

Θεωρίες Οργάνωσης & Διοίκησης

Εργασιακό Περιβάλλον και Ηθική

Διεθνές Μάνατζμεντ

Προγραμματισμός

Οργάνωση

Ηγεσία

Έλεγχος

Ανακεφαλαίωση

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -