Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση [open]

Αθανάσιος Νταραντούμης

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει γνωστά συστήματα τηλεκπαίδευσης καθώς και τα υφιστάμενα καθιερωμένα ή ad-hoc πρότυπα παραγωγής μαθημάτων. Εξετάζονται το περιεχόμενο, οι σκοποί και οι σύγχρονες τάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και οι μορφές και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της. Περιλαμβάνονται, η ανάλυση, η σχεδίαση, η παραγωγή μαθημάτων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των πολυμεσικών στοιχείων τους, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα πρότυπα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Εξετάζονται η χρήση και η αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση - κατάρτιση. Μελετώνται μέθοδοι εκπαίδευσης και τρόποι βέλτιστης μεταφοράς γνώσεων. Εξετάζονται, επίσης, τα διαθέσιμα εργαλεία για αυτοματοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

CC - Αναφορά Δημιουργού
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
 2. Παρουσίαση και ανάλυση της εργασίας (project) που έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και υλοποίηση ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Moodle.
 3. Εισαγωγή στη χρήση της πλατφόρμας Moodle.
 4. Η ταξονομία Bloom και η εφαρμογή της στο σχεδιασμό ηλεκτρονικού μαθήματος.
 5. Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
 6. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός ηλεκτρονικού μαθήματος στην πλατφόρμα Moodle.
 7. Σχεδιασμός πολυμεσικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή SCORM.
 8. Σχεδιασμός κατάλληλης μεθοδολογίας και υλικού αξιολόγησης των μαθητών.
 9. Σχέσεις/επικοινωνία/αλληλεπίδραση Διδασκόντων-Διδασκομένων και Διδασκομένων-Διδασκομένων: Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις / σχεδιασμός και χρήση ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας, ΕΑΠ, Ιδρύματα ΑΕ, Εικονικά Πανεπιστήμια, Οικονομικά και Κοινωνικά Θέματα, Μεθοδολογία Ανάπτυξης.
 10. Αξιολόγηση Συστημάτων Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
 11. Υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού μαθήματος μέσω της πλατφόρμας Moodle. Η μικτή μάθηση (Blended Learning).
 12. Τρόποι παρακολούθησης της συμμετοχής, προόδου και επίδοσης των μαθητών μέσω της πλατφόρμας Moodle.
Μαθησιακοί στόχοι

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτήτριες–φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Γνωρίσουν, να Κατανοήσουν, να Εφαρμόσουν, να ΑΝαλύσουν, να Συνθέσουν και να Αξιολογήσουν κριτικά τη μεθοδολογία για την ανάλυση, σχεδίαση, παραγωγή και αξιολόγηση μαθημάτων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • αναφέρουν με ακρίβεια τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της μεθοδολογίας.  (Γ)
  • αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά του, καθώς και τα διάφορα είδη εκπαιδευτικού υλικού. (Γ)
  • προσδιορίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους διδάσκοντες και τις δραστηριότητες του οργανισμού που παρέχει ανοικτή εκπαίδευση. (Γ)
  • προσδιορίζουν τις σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων σύμφωνα με τις αρχές μάθησης ενηλίκων.  (Γ)
  • ορίζουν τις διαδικασίες που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η πραγματοποίηση μιας διαδικασίας αξιολόγησης συστημάτων Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.  (Γ)
  • γνωρίζουν τη σημασία των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και να περιγράφουν το σχεδιασμό τους. (Γ)
  • εξηγούν οι φοιτήτριες – φοιτητές τι είναι εκπαίδευση από απόσταση και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της.  (Κ)
  • είναι σε θέση να κάνουν τη διάκριση μεταξύ ανοικτού και "παραδοσιακού" τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος.  (Κ)
  • εξηγούν τι είναι τα συστήματα τηλεκπαίδευσης, γιατί είναι αναγκαία και ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή τους.  (Κ)
  • περιγράφουν τις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ανοικτή Εκπαίδευση, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καθώς και άλλα ιδρύματα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. (Κ)
  • καθορίζουν πως πραγματοποιείται η αξιολόγηση των σπουδαστών.  (Ε)
  • διερευνούν τις δυνατότητες της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle μέσω του σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού μαθήματος για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  (Ε)
  • διαφοροποιούν τα είδη μαθησιακού υλικού και μεθόδων αξιολόγησης ανάλογα με τη χρήση που έχουν σε ένα διαδικτυακό μάθημα.  (ΑΝ)
  • αξιολογούν πως πρέπει να γίνει σχεδιασμός δραστηριοτήτων και ασκήσεων αξιολόγησης / αυτό-αξιολόγησης και των απαντήσεών τους ώστε να επιτελούν σημαντική διδακτική λειτουργία προς όφελος των σπουδαστών.  (ΑΝ)
  • σχεδιάζουν μαθησιακό υλικό κατάλληλο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση το οποίο να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και να έχει διάφορες μορφές.  (Σ)
  • συνθέτουν έναν πλήρη οδηγό μαθήματος (syllabus) με κατάλληλα μαθησιακά αποτελέσματα.  (Σ)
  • δημιουργούν μια εμπεριστατωμένη μεθοδολογία αξιολόγησης των μαθητών του διαδικτυακού μαθήματος.  (Σ)
  • σχεδιάζουν κατάλληλα μέσα σύγχρονης/ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού-εκπαιδευόμενων και εκπαιδευόμενων-εκπαιδευόμενων.  (Σ)
  • παράγουν το διαδικτυακό μάθημα σε πραγματικές συνθήκες εικονικής τάξης με μαθητές, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία καθηγητή και τις δυνατότητες που παρέχονται από την πλατφόρμα Moodle.  (Σ)
  • αξιολογούν την επίδοση των μαθητών του διαδικτυακού μαθήματος μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αυτοί πραγματοποιούν στο μάθημα.  (ΑΞ)
  • αποτιμούν τις συνεισφορές των μαθητών του διαδικτυακού μαθήματος στις διάφορες βαθμολογούμενες συζητήσεις που εμπλέκονται.  (ΑΞ)

καθορίζουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης με τα οποία οι μαθητές του διαδικτυακού μαθήματος θα αξιολογήσουν τον διδάσκοντα, το μαθησιακό υλικό, το σύστημα αξιολόγησης και γενικότερα την όλη εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόστηκε.  (ΑΞ)

Βιβλιογραφία
 • e-λεκτρονική μάθηση (2006),             Γ. Καμπουράκης, Ε. Λουκής, Κλειδάριθμος, Αθήνα.
 • Οδηγός δικτυακής μάθησης (2006), Χ. Κάτσικας, Ε. Νικολαϊδου, Πατάκης, Αθήνα.

 

 • Educational Technology for Teaching and Learning (2009), Newby T., Stepich D., Lehman J., Russell J., Epikentro Editions, Athens.
 • Designing Learning Environments Supported by Modern Technology, (2006), S. Vosniadou, De Corte E., Glaser R., Mandl H., Gutenberg Publications, Athens.

Ενότητες

Eισαγωγή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 
1.ανοικτή και "παραδοσιακή" εκπαίδευση
2."ιδιαίτερα" εκπαιδευτικά εργαλεία
 • εισαγωγή στο μάθημα
 • τα θέματα που θα μας απασχολήσουν

Τι είναι το Moodle; 

Πηγές-πόροι (resources), δηλ., πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες (προκαθορισμένα αρχεία που έχουν «φορτωθεί» στο μάθημα, σελίδες επεξεργασμένες απευθείας στο Moodle ή εξωτερικές ιστοσελίδες) που θα χρειαστούν οι μαθητές για το μάθημα

- Διαχείριση διδακτικού υλικού και φοιτητών
- Εύκαμπτος πίνακας δραστηριοτήτων των μαθημάτων:
- oκανάλια επικοινωνίας (chatrooms)
- ομάδες συζητήσεων (forums)
- πίνακα ανακοινώσεων
- ημερολόγιο γεγονότων (calendar)
- ηλεκτρονική αλληλογραφία (email)
- αξιολόγηση μαθητών (quiz) κ.α.
1. Σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα, και Ανοικτή Εκπαίδευση
2. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
3. Ιδρύματα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
1. στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα
2. τίτλοι και υπότιτλοι
3. σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο
4. κατατμημένη παρουσίαση της ύλης
5. παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
6. επίγνωση δυσκολιών
7. αναφορές
8. ασκήσεις και δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης
1. μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών
2. καθορισμός των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων
3. καθορισμός των αναλυτικών περιεχομένων
4. επιλογή διάφορων μορφών υλικού
5. εξέταση υπάρχοντος υλικού
6. ανάπτυξη 1ης έκδοσης υλικού
7. ανάπτυξη υλικού αξιολόγησης
8. πιλοτική δοκιμή
9. αξιολόγηση
10. ανάπτυξη βελτιωμένης έκδοσης
 1. Ορισμός
 2. Δυνατότητες χρήσης
 3. Σημαντικά σημεία
 4. Σύνδεσμοι
1.Δραστηριότητες & ασκήσεις αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης
2.Eργασίες αξιολόγησης
1. αρχές μάθησης ενηλίκων
2. η προετοιμασία των ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων (ΟΣΣ)
3. η έναρξη της 1ης ΟΣΣ
•ορισμός της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και της αναγκαιότητάς της
•διαδικασίες που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η πραγματοποίηση μιας διαδικασίας αξιολόγησης
•παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

Εισαγωγή

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

2. Εννοιολογική και μεθοδολογική προσέγγιση της μικτής μάθησης (blended learning)

  2.1. Οριοθέτηση

  2.2. Γιατί blended learning;

  2.3. Διαστάσεις του blended learning

  2.4. Μοντέλα μικτής μάθησης της ΝΙIΤ

   2.5. Ζητήματα σχεδιασμού - Προτεινόμενα πλαίσια εργασίας

  2.5.1. Blended Learning Systems Structure (BLESS)

  2.5.2. Οκτάγωνο Πλαίσιο Εργασίας (Khan)

2.6. Οι ιδιαιτερότητες της εφαρμογής της μικτής μάθησης

3. Παιδαγωγική αξιοποίηση της μικτής μάθησης

  3.1.Παιδαγωγική αξιοποίηση μοντέλου μικτής μάθησης με τη μέθοδο Project

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2712
Αρ. Προβολών :  30298