Χωρική Ανάλυση [open] (ΓΕΩ-Α-101)

Κυριακίδης Φαίδων

Description

Θεωρητικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές της χωρικής στατιστικής που αφορούν στην ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση χωρικών σημειακών προτύπων, στην ανάλυση δεδομένων μεταβλητών συνεχούς χωρικής κατανομής, και στην ανάλυση δεδομένων χωρικά διακριτών μεταβλητών που συλλέγονται σε γεωγραφικές οντότητες όπως οι διοικητικές περιφέρειες. Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών για την κατανόηση βασικών μεθόδων της χωρικής στατιστικής, και την εφαρμογή τους στην πράξη για την ανάλυση χωρικών δεδομένων από τη φυσική γεωγραφία και την ανθρωπογεωγραφία.

CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
Περιεχόμενο μαθήματος

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1. Χωρικά δεδομένα και στόχοι χωρικής στατιστικής ανάλυσης
2. Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής
3. Περιγραφικά στατιστικά (κέντρο/διασπορά) χωρικού σημειακού προτύπου
4. Τοπική ένταση χωρικού σημειακού προτύπου
5. Ανάλυση αλληλεπίδρασης χωρικού σημειακού προτύπου
6. Έλεγχος υποθέσεως τυχαίας κατανομής χωρικού σημειακού προτύπου
7. Τρόποι ορισμού χωρικής γειτονίας
8. Χωρική συνάφεια σε τιμές γεωχωρικών μεταβλητών : ∆εδομένα επιφανειών
9. Χωρική συνάφεια σε τιμές γεωχωρικών μεταβλητών : Σημειακά δεδομένα
10. Εισαγωγή στη χωρική παρεμβολή
11. Γεωστατιστικές μέθοδοι χωρικής παρεμβολής
12. Ανακεφαλαίωση και προεκτάσεις

Προαπαιτούμενα

Κανένα. Επιθυμητή η γνώση στοιχείων Στατιστικής.

Μαθησιακοί στόχοι
  • Ικανότητα κατανόησης βασικών μεθόδων της στατιστικής , όπως αυτές εφαρμόζονται εξειδικευμένα στην ανάλυση χωρικών δεδομένων
  • Ικανότητα επιλογής κατάλληλων μεθόδων χωρικής στατιστικής για την χωρική ανάλυση γεωγραφικών μεταβλητών
  • Ικανότητα ερμηνείας των αποτελεσμάτων της χωρικής στατιστικής ανάλυσης
  • Ικανότητα χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων χωρικής στατιστικής (δεξιότητα)
Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας.

Ασκήσεις σε εξειδικευμένο λογισμικό (Matlab) σε Η/Υ στο εργαστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εργασίες σε Η/Υ (60%)
Πρόοδοι στη θεωρία (20%)
Γραπτή εξέταση υπό μορφή σχολιασμού επιστημονικού άρθρου (20%)

Προτεινόμενα συγγράμματα

Κουτσόπουλος, Κ. (2009): Πραγµατεία Ανάλυσης Χώρου : Θεωρία και Τεχνικές, Τόµος Α, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα

Βιβλιογραφία

Ελληνική:

  • Κουτσόπουλος, Κ., και Ανδρουλάκης, Ν. (2005): Εφαρµογές Λογισµικού ArcGIS 9.x µε Απλά Λόγια, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα
  • Φώτης, Κ. (2009): Ποσοτική Χωρική Ανάλυση, Εκδόσεις Γκοβόστης, Αθήνα

Αγγλική:

  • Bailey, T.C. and Gatrell, A.C. (1995): Interactive Spatial Data Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey
  • Haining, R. (2003): Spatial Data Analysis: Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom
  • O’Sullivan D. and Unwin, D.J. (2003): Geographic Information Analysis, John Wiley & Sons, New York
Διδάσκοντες

Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής

Units

Θεωρία: Εισαγωγή. Χωρικά δεδομένα και στόχοι χωρικής ανάλυσης
Εργαστήριο: Εισαγωγή στο υπολογιστικό περιβάλλον Matlab

Θεωρία: Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής
Εργαστήριο: Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής στο Matlab

Θεωρία: Περιγραφικά στατιστικά (κέντρο/διασπορά) χωρικού σημειακού προτύπου

Εργαστήριο: Περιγραφικά στατιστικά χωρικού σημειακού προτύπου στο Matlab

Θεωρία: Τοπική ένταση χωρικού σημειακού προτύπου
Εργαστήριο: Ποσοτικοποίηση τοπικής έντασης σημειακού προτύπου στο Matlab

Θεωρία: Αλληλεπίδραση συμβάντων χωρικού σημειακού προτύπου και έλεγχος τυχαίας κατανομής

Εργαστήριο: Αποστάσεις και έλεγχος τυχαίας κατανομής χωρικού σημειακού προτύπου στο Matlab

Θεωρία: Ορισμός γειτόνων σε χωρικά δεδομένα
Εργαστήριο: Γειτνίαση μεταξύ χωρικών δεδομένων στο Matlab

Θεωρία: Ποσοτικοποίηση χωρικής συνάφειας σε χωρικά δεδομένα

Θεωρία: Ποσοτικοποίηση χωρικής συνάφειας σε χωρικά δεδομένα ΙΙ
Εργαστήριο: Ποσοτικοποίηση χωρικής συνάφειας σε χωρικά δεδομένα στο Matlab

Θεωρία: Στοιχεία χωρικής παρεμβολής
Εργαστήριο: Χωρική παρεμβολή στο Matlab

Θεωρία:  Γεωστατιστικές μέθοδοι χωρικής παρεμβολής

Εργαστήριο: Χωρική παρεμβολή με Απλό Krigingστο Matlab & Εισαγωγή γεωχωρικών δεδομένων στο Matlabμε τη χρήση του MappingToolbox

Open Academic Course

Open Courses
OpenCourses Level: A+

Num. of Visits :  3380
Num. of Hits :  38891