Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη & Πολιτικές στην ΕΕ (Οικονομική ΙΙ) [open] (ΓΕΩ 424)

Κορρές Γεώργιος

Description

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, στις έννοιες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της οικονομικής, κοινωνικής πολιτικής και της ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό επιχειρεί να αναλύσει και να επεξηγήσει τα βασικά εκείνα μεγέθη, τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση των βασικών θεμάτων και των δεικτών σχετικά με την οικονομική & την κοινωνική ανάπτυξη.
Επίσης βασικός στόχος του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων και των οικονομιών κλίμακας, στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, τα δημόσια έσοδα, τις δημόσιες δαπάνες, τον κρατικό προϋπολογισμό, το τραπεζικό σύστημα, την νομισματική πολιτική, την προσφορά και ζήτηση χρήματος, την διεθνοποίηση της οικονομίας και τους δείκτες σχετικά με την οικονομική και κοινωνική πολιτική και την οικ

More  
CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα της Οικονομικής ΙΙ αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Μακροοικονομική θεωρία. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται και αναλύονται οι ακόλουθες έννοιες: Το οικονομικό σύστημα – συμπεριφορά και προβλήματα. Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της συνολικής απασχόλησης και το φαινόμενο του πληθωρισμού. Η διαλεκτική αντίληψη της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής. Εισαγωγή στην εργασιακή θεωρία της αξίας. Εμπορευματική παραγωγή, αξία και υπεραξία. Κυκλική κίνηση και συσσώρευση του κεφαλαίου. Η θεωρία της γαιοπροσόδου. Συσσώρευση, οικονομικές κρίσεις και ο ρόλος του κράτους. Η χωροκοινωνική διαλεκτική. Αστική γή, αστική γαιοπρόσοδος και αστικές πολιτικές στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Η αστικοποίηση του κεφαλαίου και η παραγωγή του χτισμένου περιβάλλοντος. Συλλογική κατανάλωση και χωρικές δομές. Εργασία, κεφάλαιο και ταξικός αγώνας γύρω από το χτισμένο περιβάλλον. Συσσώρευση κεφαλαίου και άνιση χωρική ανάπτυξη. Η διαλεκτική διαφοροποίησης/εξισορρόπησης στην χωρική ανάπτυξη του κεφαλαίου. Από την πολιτική οικονομία του χώρου στις μετα-μοντέρνες προσεγγίσεις. Εθνικό Προϊόν- Εθνικό Εισόδημα – Εθνική Δαπάνη, Συναρτήσεις Κατανάλωσης και Αποταμίευσης, Δημόσιος Τομέας και Πολλαπλασιαστές, Θεωρία και Μορφές των Επενδύσεων, Προσδιορισμός του Εισοδήματος, Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και Ισορροπία στην Αγορά Χρήματος και ο Προσδιορισμός του Επιτοκίου, Δημοσιονομική Πολιτική, Νομισματική πολιτική και Εισοδηματική Πολιτική, Το Κλασικό Υπόδειγμα Το πλήρες Κεϋνσιανό και Νέο-Κεϋνσιανό Υπόδειγμα, Νεοκλασική Σύνθεση, Ανεργία, Πληθωρισμός, Οικονομική Μεγέθυνση και Θεωρία Αναπτύξεως, Μακροοικονομικές Αναλύσεις, Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης από την Ελληνική Οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαθησιακοί στόχοι

Το Μάθημα της Οικονομικής ΙΙ είναι βασικό μάθημα που εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες της οικονομικής επιστήμης και της μακροοικονομικής θεωρίας που θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών οικονομικών μαθημάτων στο κύκλο σπουδών τους στο Τμήμα Γεωγραφίας, όπως για παράδειγμα στην οικονομική γεωγραφία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική χώρου, στην Ελληνική οικονομία κλπ. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της μακρό-οικονομικής θεωρίας,
 • Κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και μεθόδους της θεωρίας της ανάπτυξης, τον ρόλο λειτουργίας του κράτους και τους βασικούς δείκτες και μεγέθη,
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, την σημασία, τις επιπτώσεις και λειτουργία της δημοσιονομικής πολιτικής,
 • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης, την σημασία, τις επιπτώσεις και λειτουργία της νομισματικής πολιτικής.
Βιβλιογραφία

Εγχειρίδια του μαθήματος:

Βιβλίο [22658]: Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης - Β' Έκδοση, Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Κορρές Γεώργιος Μ., Ρόντος Κωνσταντίνος

Προτεινόμενα συγγράμματα

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

Βιβλίο [23148]: Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Κότιος Άγγελος, Λιαργκόβας Παναγιώτης Γ., Κορρές Γεώργιος Μ.

Βιβλίο [2489]: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ, ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέθοδοι διδασκαλίας

Στο μάθημα της οικονομικής ΙΙ χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

 • Σύγχρονη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο (με φυσική παρουσία)
 • Χρήση Διαφανειών αλλά και σημειώσεων που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα eclass.
 • Ασκήσεις και εργασίες που δίδονται, εκπονούνται και λύνονται με τη συνεργασία φοιτητών και διδάσκοντα
 • Πρόοδος στην μέση της εκπαιδευτικής ενότητας
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας.
Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση στο συγκεκριμένο μάθημα βασίζεται στις ακόλουθες δράσεις:

 • Στις Ασκήσεις και εργασίες που δίδονται, εκπονούνται και λύνονται με τη συνεργασία φοιτητών και διδάσκοντα
 • Στην Πρόοδο που πραγματοποιείται στην μέση της εκπαιδευτικής ενότητας
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας.
Διδάσκοντες

Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Units

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και επεξεργασία των επομένων κεφαλαίων.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων και των οικονομιών κλίμακας που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και επεξεργασία των επομένων κεφαλαίων.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, τα δημόσια έσοδα, τις δημόσιες δαπάνες, τον κρατικό προϋπολογισμό.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και τους δείκτες σχετικά με την οικονομική και κοινωνική πολιτική και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη για το τραπεζικό σύστημα και τον τραπεζικό τομέα, την νομισματική πολιτική και την προσφορά και ζήτηση χρήματος.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη για την διεθνοποίηση της οικονομίας και των διεθνών οργανισμών.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη για τις τρέχουσες και σταθερές τιμές, για την κατανάλωση, την αποταμίευση.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη των επενδύσεων, της συνάρτησης επένδυσης, των μορφών επενδύσεων και του κύκλου της ανάπτυξης.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη της ισορροπίας της οικονομίας, του πληθωριστικού και αντιπληθωριστικού κενού και του κύκλου της ανάπτυξης.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη της ισορροπίας της αγοράς χρήματος, στην νομισματική πολιτική, στην ποσοτική θεωρία, στην μονεταριστική θεωρία και του κύκλου της ανάπτυξης.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη της ισορροπίας στην αγορά αγαθών και στην ισορροπία στην αγορά χρήματος, στην ισορροπία της οικονομίας και του κύκλου της ανάπτυξης.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη της ισορροπίας της οικονομίας, στον προσδιορισμό του εθνικού προϊόντος, στην δημοσιονομική πολιτική, στην νομισματική πολιτική,  στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και στην ανάπτυξη.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη των οικονομικών σχολών, της κλασσικής σχολής, της νεοκλασικής σχολής, της Κεϋνσιανής σχολής, της Μαρξιστικής σχολής και της ανάπτυξης.

Λίστα Επαναληπτικών Ερωτήσεων.

Παράρτημα σημειώσεων.

Open Academic Course

Open Courses
OpenCourses Level: A-

Num. of Visits :  3206
Num. of Hits :  15157