Οικολογία Τοπίου [open]

Ιωάννης Ματσίνος

Description

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην οικολογία τοπίου και στις βασικές εφαρμογές της. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση και χρήση των βασικών εννοιών της οικολογίας τοπίου και της αναγκαιότητας θεώρησης της
 • Η εξοικείωση με την βασική μεθοδολογία ανάλυσης χώρου και κατηγοριοποίησης χωρικών προτύπων
 • Η κατανόηση της συνολικής διαδικασίας μέσα από την παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων
 • Η δημιουργία από τους φοιτητές πλατφόρμας λήψης απόφασης για την διαχείριση οικολογικών χωρικών προβλημάτων μέσα από την συνέργεια με τις κοινωνικοοικονομικές επιστήμες

Για την άρτια χρήση των θεωρητικών εργαλείων δίνονται παραδείγματα με την χρήση του λογισμικού Ramas GIS για την διαχείριση και FRAGSTATS για την χωρική ανάλυση

CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή στην Οικολογία Τοπίου
 2. Η χρήση μετρικών τοπίου στην περιγραφή δράσεων Natura 2000 -Η περίπτωση του Γυπαετού στη Κρήτη
 3. Μοντέλο ανάλυσης χωρικής βιωσιμότητας για τον Γυπαετό
 4. Θεωρίες και μοντέλα στην Οικολογία Τοπίου
 5. Αναδυόμενες ιδιότητες τοπίου: κατακερματισμός και συνδεσιμότητα
 6. Εργαστηριακή άσκηση:  ποσοτικοποίηση του χωρικού προτύπου
 7. Αναδυόμενες ιδιότητες:  ο ρόλος των χωρικών προτύπων
 8. Εισαγωγή στα μοντέλα τοπίου
 9. Αιτίες για την αλλαγή προτύπων στο τοπίο
 10. Το πρόγραμμα Fragstats – μελέτη τοπίου για την Καλλονή Λέσβου
Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην οικολογία τοπίου και στις βασικές εφαρμογές της. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση και χρήση των βασικών εννοιών της οικολογίας τοπίου και της αναγκαιότητας θεώρησης της
 • Η εξοικείωση με την βασική μεθοδολογία ανάλυσης χώρου και κατηγοριοποίησης χωρικών προτύπων
 • H κατανόηση της συνολικής διαδικασίας μέσα από την παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων
 • Η δημιουργία από τους φοιτητές πλατφόρμας λήψης απόφασης για την διαχείριση οικολογικών χωρικών προβλημάτων μέσα από την συνέργια με τις κοινωνικοοικονομικές επιστήμες

Για την άρτια χρήση των θεωρητικών εργαλείων δίνονται παραδείγματα με την χρήση του λογισμικού Ramas GIS για την διαχείριση και FRAGSTATS για την χωρική ανάλυση

Βιβλιογραφία
 • Στάμου, Γ. Π., (2009), Οικολογία – Εισαγωγή στην Οικολογία των πληθυσμών, ΖΗΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Pianka, Eric R. (2006)  Εξελικτική οικολογία, εκδόσεις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Μέθοδοι διδασκαλίας

Παρουσιάσεις powerpoint και χρήση υπολογιστών για την εκμάθηση στατιστικών τεχνικών μέσω ασκήσεων με το λογισμικό Fragstats και Ramas GIS

Μέθοδοι αξιολόγησης

Προαιρετική πρόοδος στο πρώτο μισό της ύλης που αντιστοιχεί σε 4 μονάδες του τελικού βαθμού. Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος κρατήσει το βαθμό, εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου στο υπόλοιπο μισό της ύλης που αντιστοιχεί σε 5 μονάδες του τελικού βαθμού.

Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν επιθυμεί να κρατήσει το βαθμό της προόδου, εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου στη συνολική ύλη που αντιστοιχεί σε 9 μονάδες του τελικού βαθμού.

Προαπαιτούμενα

Εισαγωγή στην Οικολογία

Eισαγωγή στην πληροφορική

Διδάσκοντες

Γιάννης Γ. Ματσίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές πανεπιστημίου, επαγγελματίες που κατανοούν την σημασία της χρήσης χωρικών προτύπων

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Στάμου, Γ. Π., (2009), Οικολογία – Εισαγωγή στην Οικολογία των πληθυσμών, ΖΗΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Bissonette, J. A. (ed). 1997. Wildlife and Landscape Ecology: Effects of Pattern and Scale. 1st edition. Springer, New York.
 • Dramstad, W. E., J. D. Olson and R. T. T. Forman. 1996. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land‐Use Planning. Harvard University Graduate School of Design/Island Press, Cambridge.
 • Forman, R. T. T. 1995. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Gutzwiller, K. J. (ed). 2002. Applying Landscape Ecology in Biological Conservation. Springer, New York.
 • Naveh, Z. and A.S. Lieberman. 1984 (1994, 2nd ed). Landscape Ecology: Theory and Application. Springer, New York.
 • Nassauer, J. I., editor. 1997. Placing Nature: Culture and Landscape Ecology. Island Press, Washington, D. C.
 • Turner, M. G. and R. H. Gardner (eds). 1991. Quantitative Methods in Landscape Ecology. Springer‐Verlag, New York.
 • Wiens, J., and M. Moss (eds). 2005. Issues and Perspectives in Landscape Ecology. Cambridge University Press, Cambridge

 

 

Units

Γίνεται μια εισαγωγή στην Οικολογία Τοπίου και στην ορολογία που θα ακολουθήσει η θεματική ενότητα. Επίσης παρουσιάζονται μέσα απο παραδείγματα οι βασικές εφαρμογές της θεωρίας

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Τοπίο, τυχαίες χωρικό πρότυπο, κατανομές

Παρουσιάζονται οι κύριες μετρικές τοπίου και δίνονται τα μέσα κεντρικής τάσης και δίνονται παραδείγματα εφαρμογής τους. Παρουσιάζεται σύντομο φιλμ για τον Γυπαετό στην Κρήτη και τις χωρικές ανάγκες του για την διατήρηση

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: μετρικές τοπίου, Γυπαετός

Παρουσιάζεται οικολογικό μοντέλο που αναπτύχθηκε για την προσομοίωση του κύκλου ζωής του απειλούμενου Γυπαετού (Gypaetus barbatus) με τις ιδιότητες τοπίου που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή διαχειριστικών συμπερασμάτων για την Κρήτη που ενδημεί το είδος.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Οικολογικό μοντέλο, Gypaetus, Κρήτη

Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην Οικολογία Τοπίου.


Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Οικολογική Θεωρία, Οικολογικά μοντέλα

παρουσιάζονται οι αναδυόμενες ιδιότητες τοπίων με έμφαση στον ρόλο του κατακερματισμού και της συνδεσιμότητας

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: αναδυόμενες ιδιότητες, κατακερματισμός, συνδεσιμότητα

Δίνονται οι στόχοι και η διαδικασία (βήματα) εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης με την βοήθεια του λογισμικού Excel

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: εργαστηριακή άσκηση, χωρικά πρότυπα

Παρουσιάζονται οι βασικές αναδυόμενες ιδιότητες των τοπίων με έμφαση στα χωρικά πρότυπα που παράγονται.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: χωρικά πρότυπα, αναδυόμενες ιδιότητες

Γίνεται μια εισαγωγή στην μοντελοποίηση με εξειδίκευση στα μοντέλα τοπίου

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Οικολογικά μοντέλα, μοντέλα τοπίου

Παρουσιάζονται οι βασικές αιτίες για την αλλαγή προτύπων με την χρήση παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων (case studies)

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: χωρικά πρότυπα, τοπία

Παρουσιάζεται το πρόγραμμα Fragstats και οι μετρικές τοπίου που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή διαχειριστικών συμπερασμάτων για την περιοχή Natura Καλλονής Λέσβου

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Fragstats, Καλλονή

Open Academic Course

Open Courses
OpenCourses Level: A+

Num. of Visits :  1642
Num. of Hits :  10695