ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ι [open]

Αθανάσιος Στασινάκης

Description

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων (ΥΑΑ). Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στις πηγές και στα χαρακτηριστικά των ΥΑΑ. Οι επόμενες επτά θεματικές ενότητες αφορούν στα βασικά στάδια επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, ενώ η τελευταία στην επαναχρησιμοποίηση των ΥΑΑ.

CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή
 2. Προεπεξεργασία
 3. Πρωτοβάθμια επεξεργασία
 4. Βιολογική επεξεργασία Ι
 5. Βιολογική επεξεργασία ΙΙ
 6. Ενεργός ιλύς – Απομάκρυνση BOD, Νιτροποίηση
 7. Ενεργός ιλύς – Βιολογική απομάκρυνση αζώτου - Απονιτροποίηση
 8. Ενεργός ιλύς – Βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου
 9. Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων
Μαθησιακοί στόχοι

Η κατανόηση των πηγών και των χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, η εξοικείωση με τη νομοθεσία που διέπει την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση τους, η διδασκαλία των βασικών μεθόδων επεξεργασίας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Βιβλιογραφία
 • Στάμου Α. (2004) Βιολογικός καθαρισμός αστικών αποβλήτων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου
 • Τσώνης Στ. (2004) Επεξεργασία Λυμάτων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου Λέκκας Θ. (2001) Περιβαλλοντική Μηχανική ΙΙ – Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων. Εκδόσεις ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΜΕΡ ΕΠΕ
 • Λυμπεράτος Γ., Βαγενάς Δ. (2012) Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Εκδόσεις Τζιόλα
 • Αγγελάκης και Tchobanoglous (1997) Υγρά Απόβλητα, Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας και Ανάκτηση, Επαναχρησιμοποίηση και Διάθεση Εκροών, Παν. Εκδόσεις Κρήτης
Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, επίλυση ασκήσεων

Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Υποχρεωτική ενδιάμεση πρόοδος (50% συνολικού βαθμού)
 • Υποχρεωτική τελική πρόοδος (50% συνολικού βαθμού)

 

Προαπαιτούμενα

Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική

Διδάσκοντες

Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Στασινάκης

Ομάδα στόχος

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Units

Γενικά στοιχεία για υγρά αστικά απόβλητα (πηγές, χαρακτηριστικά)

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: πηγές, ποσοτικά χαρακτηριστικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά

Βασικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για την προεπεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: εσχάρωση, εξάμμωση

Πρωτοβάθμια επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: καθίζηση, ορθογωνικές δεξαμενές, κυκλικές δεξαμενές

Είδη μικροοργανισμών, κατηγορίες βακτηρίων, καμπύλες ανάπτυξης μικροοργανισμών, εξισώσεις

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: βιοκοινωνία, κινητικές αύξησης μικροοργανισμών

συστήματα αιωρούμενης και προσκολλημένης βιομάζας, μεταβολισμός ετερότροφων βακτηρίων, συστήματα συνεχούς τροφοδοσίας, εξισώσεις

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: αιωρούμενη βιομάζα, προσκολλημένη βιομάζα, ισοζύγια μάζας

Σύστημα ενεργού ιλύος, βιοκροκίδωση, εξισώσεις απομάκρυνσης BOD, νιτροποίηση

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ενεργός ιλύς, νιτροποίηση, απομάκρυνση BOD

Περιγραφή της διεργασίας της απονιτροποίησης, βασικές εξισώσεις

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: απονιτροποίηση

Περιγραφή της βιολογικής και χημικής απομάκρυνσης φωσφόρου

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: πολυφωσφορικά βακτήρια, αναερόβιος αντιδραστήρας

Βασικές μέθοδοι επαναχρησιμοποίησης, άρδευση, αστική χρήση, βιομηχανική χρήση, νομοθεσία


Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, άρδευση

Open Academic Course

Open Courses
OpenCourses Level: A-

Num. of Visits :  2204
Num. of Hits :  11076