ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ [open]

Αθανάσιος Στασινάκης

Περιγραφή

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο πεδίο της περιβαλλοντικής μηχανικής. Οι πρώτες  5 θεματικές ενότητες του μαθήματος αφορούν βασικές έννοιες που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στην περιβαλλοντική μηχανική όπως η εφαρμογή ισοζυγίων μάζας και ενέργειας για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εφαρμογή απλών μαθηματικών εξισώσεων για την εκτίμηση πληθυσμιακών μεταβολών και μεταβολών στην χρήση πόρων.  Οι επόμενες 7 θεματικές ενότητες στοχεύουν να εισαγάγουν τους φοιτητές σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που καλείται συχνά να αντιμετωπίσει ο κλάδος της περιβαλλοντικής μηχανικής. Για το λόγο αυτό προσφέρονται βασικές θεωρητικές γνώσεις και λύνονται πρόβλημα στους τομείς της διαχείρισης υδατικών πόρων, της διαχείρισης υγρών αποβλήτων και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή

2. Ισοζύγια Μάζας

3. Ισοζύγια Ενέργειας

4. Εκτίμηση Μεταβολής Πληθυσμών

5. Εκτίμηση Χρήσης Πόρων

6. Διαχείριση Υδατικών Πόρων

7. Ρύπανση Υδάτων

8. Εξίσωση Streeter-Phelps

9. Μέθοδοι Επεξεργασίας Νερού

10. Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

11. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Συλλογή, Μεταφορά

12. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Επεξεργασία, Διάθεση

Μαθησιακοί στόχοι

Η κατανόηση βασικών αρχών της περιβαλλοντικής μηχανικής, η εφαρμογή ισοζυγίων μάζας και ενέργειας για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, η εφαρμογή απλών εξισώσεων για την εκτίμηση της αύξησης πληθυσμών, η κατανόηση βασικών διεργασιών/μεθόδων που εφαρμόζονται στην αντιρρυπαντική τεχνολογία με έμφαση στην επεξεργασία νερού, υγρών αποβλήτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων

 

Βιβλιογραφία
 • Κουγκολος Α.Γ. (2005) Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
 • Ανδρεαδάκης Α., Πανταζίδου Μ., Σταθόπουλος Α. (2009) Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Εκδ. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ,Αθήνα
 • Παναγιωτακόπουλος Π. (2002), “Βιώσιμηδιαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων”, Εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη
 • Masters G.M. (1996), “Introduction to environmental engineering and science”, 2nd edition,

 • Prentice Hall, New Jersey, USA

 • Kiely G. (1996), “Environmental engineering”, Irwin/Mc Graw Hill, UK

 • Gleick P.H. (1993), “Water in crisis: A guide to the World’s fresh water resources”, Oxford University Press, New York, USA

 • Crites and Tchobanoglous (1998), “Small and decentralised wastewater management systems”, WCB Mc Graw-Hill, USA

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, επίλυση ασκήσεων

Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Παράδοση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 6 σετ ομαδικών ασκήσεων(20% συνολικού βαθμού)
 • Υποχρεωτική ενδιάμεση πρόοδος (40% συνολικού βαθμού)
 • Υποχρεωτική τελική πρόοδος(40% συνολικού βαθμού)

 

Προαπαιτούμενα

ΟΧΙ

Διδάσκοντες

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ

Ομάδα στόχος

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ενότητες

Γενικά στοιχεία για την Περιβαλλοντική Μηχανική (τι πραγματεύεται, πως δημιουργήθηκε, από ποιες επιστήμες δανείζεται στοιχεία), στοιχεία για το περιεχόμενο του μαθήματος, τη βιβλιογραφία και τον τρόπο εξέταση

 

Λέξεις κλειδιά: ιστορική αναδρομή, περιεχόμενα μαθήματος, τρόπος εξέτασης

Χρήση ισοζυγίων μάζας για να εκτιμηθεί πως διαχέονται οι ρύποι στο περιβάλλον, Ισοζύγια μάζας σε σταθερά συστήματα με μετατρέψιμα και μη-μετατρέψιμα είδη, Ισοζύγια μάζας σε μη-σταθερά συστήματα, παραδείγματα/ασκήσεις

 

Λέξεις κλειδιά: μονάδες μέτρησης, ισοζύγια μάζας

Χρήση ισοζυγίων ενέργειας για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, εφαρμογές  1ου και 2ου θερμοδυναμικού νόμου, παραδείγματα/ασκήσεις

 

Λέξεις κλειδιά:  ισοζύγια ενέργειας, 1ος θερμοδυναμικός νόμος, 2ος θερμοδυναμικός νόμος, μεταφορά θερμότητας

Χρήση εξισώσεων για την εκτίμηση της μεταβολής πληθυσμών, εφαρμογές εξισώσεων εκθετικής αύξησης και μείωσης, εφαρμογές λογιστικής καμπύλης αύξησης, παραδείγματα/ασκήσεις

 

Λέξεις κλειδιά: μεταβολή πληθυσμών, εκθετική αύξηση, λογιστική καμπύλη αύξησης

Χρήση εκθετικής εξίσωσης και καμπύλης Gauss για την εκτίμηση της χρήσης φυσικών και ορυκτών πόρων, παραδείγματα/ασκήσεις

 

Λέξεις κλειδιά: πόροι, αποθέματα, ρυθμοί παραγωγής, εκθετική αύξηση, καμπύλη Gauss

Εισαγωγικά στοιχεία για τη διαθεσιμότητα νερού στον πλανήτη,  τον υδρολογικό κύκλο, τις αιτίες ανεπάρκειας νερού, την κατανομή νερού σε διάφορες δραστηριότητας, τις πηγές υδροδότησης

 

Λέξεις κλειδιά: υδρολογικός κύκλος, ζήτηση νερού, πηγές νερού

Αναφορά στις βασικές κατηγορίες ρύπων που ανιχνεύονται στα νερά και στις επιπτώσεις τους, προσδιορισμός ΒΟD, υφιστάμενη νομοθεσία για επιφανειακά, υπόγεια και πόσιμα ύδατα, παραδείγματα/ασκήσεις

Λέξεις κλειδιά: παθογόνοι μικροοργανισμοί, βαρέα μέταλλα, συνθετικές οργανικές ενώσεις, θρεπτικά, βιοαποδομήσιμες οργανικές ενώσεις, νομοθεσία

Επιπτώσεις από τη διάθεση λυμάτων σε ποταμό, εφαρμογή εξίσωσης Streeter-Phelps για την εκτίμηση επιπτώσεων, παραδείγματα/ασκήσεις

 

Λέξεις κλειδιά: ΒΟD, λύματα, ποταμός, συγκέντρωση DO, Εξίσωση Streeter-Phelps

Εισαγωγή στις βασικές μεθόδους επεξεργασίας πόσιμου νερού, κροκίδωση, συσσωμάτωση, καθίζηση, διήθηση, απολύμανση, παραδείγματα/ασκήσεις

 

Λέξεις κλειδιά: νερό, επεξεργασία, κροκίδωση, συσσωμάτωση, καθίζηση, διήθηση, απολύμανση

Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων, βασικές μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων, επεξεργασία ιλύος, επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων και λασπών, υφιστάμενη νομοθεσία, παραδείγματα/ασκήσεις

 

Λέξεις κλειδιά: λύματα, επεξεργασία, ενεργός ιλύς, καθίζηση, χώνευση, επαναχρησιμοποίηση

Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων, μέθοδοι συλλογής, μεταφοράς και ανακύκλωση, παραδείγματα/ασκήσεις

 

Λέξεις κλειδιά: αστικά στερεά απόβλητα, συλλογή, μεταφορά, ανακύκλωση

Μετατροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος απορριμμάτων σε κομπόστ, αποτέφρωση απορριμμάτων, διάθεση σε ΧΥΤΑ (διάθεση απορριμμάτων, συλλογή βιοαερίου, συλλογή στραγγισμάτων, βιολογικές διεργασίες αποκατάσταση), παραδείγματα/ασκήσεις

 

Λέξεις κλειδιά: κομποστοποίηση, καύση, διάθεση σε ΧΥΤΑ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2514
Αρ. Προβολών :  14348