Σχεδίαση για όλους [Open] (5117152 )

Δαρζέντα Τζένη

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό μελετώνται από τους φοιτητές οι έννοιες και η αναγκαιότητα της Σχεδίασης για Όλους, η ανάγκη για ευαισθητοποίηση, καθώς και οι αξίες, οι αρχές, οι διεθνείς συστάσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές για την Σχεδίαση για Όλους. Έμφαση δίνεται στα θέματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως προσβάσιμο περιεχόμενο, προσβάσιμη είσοδο και έξοδο συστημάτων πληροφορικής. Επίσης, μελετώνται νέες μορφές αλληλεπίδρασης με ΤΠΕ, διαδικασίες, αρχές και παραδείγματα καινοτόμων αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή, καθώς και μεθόδους και τεχνικές σχεδίασης προσβάσιμων ανθρωποκεντρικών συστημάτων.

Βιβλιογραφία

1. Clarkson, P.J., Coleman, R., Keates, S. and Lebbon, C. – editors (2003) Inclusive design: design for the whole population. Springer-Verlag: London.

2. Pullin, G. (2009). Design Meets Disability. MIT Press.

3. Stephanidis, C. (ed) (2009): The Universal Access handbook. CRC Press Taylor & Francis Group.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Γίνεται μια γενικότερη τοποθέτηση και συζήτηση για το τι σημαίνει και ποιο το εύρος που καλύπτει όρος «Σχεδίαση για όλους».

Λέξεις κλειδιά: σχεδιασμός, συζήτηση

Περιγράφεται ο τρόπος για την κατανόηση των αισθήσεων, την κινητικότητα και των νοητικών περιορισμών, με προσομοίωση και απόκτηση γνώσεων με βάση την εμπειρία του χρήστη.

Λέξεις κλειδιά: κινητικότητα, εμπειρία

Εξετάζεται η συνιστώσα της ηθικής και δεοντολογίας ανθρώπου-ΗΥ μέσα από δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά, ρυθμιστικά και εργονομικά στοιχεία.

Λέξεις κλειδιά: ηθική, δεοντολογία

Περιγράφονται οι βασικές αρχές, πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές με στόχο τις ΤΠΕ.

Λέξεις κλειδιά: αρχές, πρότυπα

Διερεύνηση των τεχνολογιών και διαφορετικών μορφών αλληλεπίδρασης για την διευκόλυνση της επικοινωνίας μέσω του υπολογιστή μέσω συσκευών.

Λέξεις κλειδιά: τεχνολογίες, συσκευή

Γίνεται αναφορά μέσα από την κατανόηση του πώς οι νέες τεχνολογίες και οι χρήσεις των τεχνολογιών αυτών αλλάζουν το τοπίο αξιοποίησης τους και ποια η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει το μάθημα «Σχεδιασμός για όλους».

Λέξεις κλειδιά: κατανόηση εννοιών, τεχνολογία

Βασικό στοιχείο της ενότητας αυτής είναι η δημιουργία μιας βάσης γνώσεων, η οποία θα βοηθά τους φοιτητές/-τριες να εξετάζουν αναλυτικότερα το πώς να σχεδιάσουν για μεγαλύτερη ποικιλομορφία των χρηστών, όσον αφορά την κατανόηση των αναγκών και απαιτήσεων, καθώς και το σχεδιασμό και διενέργεια των αξιολογήσεων. Υπάρχει μια δεξιότητα που προσφέρονται, τις δεξιότητες επικοινωνίας για διαφορετικά ακροατήρια.

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, δεξιότητες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2654
Αρ. Προβολών :  6816