Νομικά στο Design [open]

Παραδείσης Ιωάννης-Ιάκωβος

Περιγραφή

Στο μάθημα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (τέως Νομικά στο Design) διδάσκονται πρακτικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του designer. Κυρίως εξετάζεται το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατέντες, copyright, χρήση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κλπ), αλλά αναλύονται και ζητήματα που σχετίζονται με εργασιακές σχέσεις, θέματα συμβάσεων μεταξύ εταιριών, επαγγελματικά δικαιώματα των σχεδιαστών και γενικότερα των «δημιουργών», προστασία προσωπικών δεδομένων, νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας κ.α.

 

Βιβλιογραφία

Β. Αντωνόπουλου «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» του, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα 2005

Μ. Μαρίνου, «Πνευματική Ιδιοκτησία» του, 2η Έκδοση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2004

Β. Αντωνόπουλος, «Βιομηχανική Ιδιοκτησία», Εκδ. Σάκκουλα 2005

Λ. Κοτσίρης, «Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας», Εκδ. Σάκκουλα 2005- Θ. Παπαχρίστου , «Αστική Νομοθεσία», Νομική Βιβλιοθήκη 2006-

Δ. Καλλινίκου, «Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα», Εκ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Σύντομη εισαγωγή σε βασικές νομικές έννοιες.

Πηγές του δικαίου.

Βασική δομή Ελληνικών δικαστικών αρχών.

Δικαιοπρακτική και αδικοπρακτική ευθύνη.

Αδικαιολόγητος πλουτισμός.

 

Λέξεις κλειδιά: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

Η έννοια των προϊόντων της διάνοιας (άυλα αγαθά) – διαφορές από το εμπράγματο δίκαιο (κινητά & ακίνητα αγαθά).

Η προστασία των διανοητικών δημιουργημάτων

Δικαιολογητικοί λόγοι της προστασίας των δημιουργημάτων της διάνοιας.

 

Λέξεις κλειδιά: ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έννοια και σημασία - Νόμος 2121/1993

Τα συστήματα διαμόρφωσης του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας)

Βασικές Αρχές του Ελληνικού Δικαίου της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το προστατευόμενο έργο.

ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Λέξεις κλειδιά: ΝΟΜΟΣ 2121/1993, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Νόμος 1733/1987

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)

Προϋποθέσεις και δικαιούχοι του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Η διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Οι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας

Προστασία δικαιώματος ευρεσιτεχνίας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΟΙ «ΜΙΚΡΟΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ»

 

Λέξεις κλειδιά: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΑΤΕΝΤΕΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ PATENT COOPERATION TREATY

 

Λέξεις κλειδιά: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Δικαιολογητικοί λόγοι προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων

Σωρευτική προστασία και ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Προϋποθέσεις προστασίας - Εξαιρέσεις προστασίας

Ο δικαιούχος προστασίας

Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Αξιώσεις σε περιπτώσεις προσβολής

Απώλεια του δικαιώματος

 

Λέξεις κλειδιά: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Το ΓΕΕΑ.

 

Λέξεις κλειδιά: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τί είναι το σήμα (trademark) - Νόμος 2239/1994.

Κτήση δικαιώματος

Διαδικασία καταχώρησης σήματος

Διοικητική επιτροπή σημάτων

Διαγραφή του σήματος

Διάρκεια προστασίας του σήματος

Δικαιώματα που παρέχει το σήμα - Ίδια και άλλα προϊόντα

Περιορισμός της προστασίας του σήματος

Προστασία σήματος

 

Λέξεις κλειδιά: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 τους Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993, επί του κοινοτικού σήματος.

Ο ρόλος του ΓΕΕΑ.

 

Λέξεις κλειδιά: EU TRADEMARKS

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6118
Αρ. Προβολών :  18487