Οικονομική της Επιχείρησης [open]

Γκότσιας Απόστολος

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση της σύγχρονης οικονομική της επιχείρησης, συνδυάζοντας τη θεωρία με εφαρμογές της στην πράξη. Στο θεωρητικό μέρος δίδεται έμφαση στις δραστηριότητες που εξυφαίνονται στο εξωτερικό της επιχείρησης και ιδιαίτερα στις σχέσεις της με άλλες (ανταγωνιστικές) επιχειρήσεις στον κλάδο όπου αυτή δραστηριοποιείται. Η επίπεδο της ζήτησης και της προσφοράς του προϊόντος καθώς και οι συνθήκες ανταγωνισμού (συναγωνισμού) με άλλες επιχειρήσεις παρουσιάζονται αλλά και υποδεικνύονται οι κύριες μέθοδοι για τον ποσοτικό προσδιορισμό τους. Τέλος, παρουσιάζεται συνοπτικά η διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης και οι κρίσιμοι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης και της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων: η Αγροτική, η Βιομηχανική και η Πληροφοριακή περίοδος

Η Αγροτική Περίοδος - Παραγωγή, Διοίκηση και Ανταλλαγή

Η σημασία της πληροφορίας και η οργάνωση/διοίκηση της ανταγωνιστικής επιχείρησης

Ανταγωνιστική αγορά - Οι Απλουστευτικές Υποθέσεις και ο Οικονομικός Άνθρωπος

Ανταγωνιστική αγορά – Χρησιμότητα, Ζήτηση και Προσφορά

Πλεόνασμα Καταναλωτή, Παραγωγού και Κοινωνίας

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς

Συγκριτική Στατική και Ελαστικότητες Ι

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 1: Το Χιώτικο Ναυτιλιακό Δίκτυο

Συγκριτική Στατική και Ελαστικότητες ΙΙ

Ταξινόμηση των τύπων της ανταγωνιστικής αγοράς

Οικονομική Οργάνωση, Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα

Η ανταγωνιστική Επιχείρηση Συμπεράσματα

Η Βιομηχανική Επιχείρηση: Εισαγωγή Ι

Η Βιομηχανική Επιχείρηση: Εισαγωγή ΙΙ

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 2: Μαζική Παραγωγή

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 3: Επιστημονική Διοίκηση

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 4: General Motors και Ford

Η Βιομηχανική Επιχείρηση: Μονοπώλιο Ι

Η Βιομηχανική Επιχείρηση - Μονοπώλιο ΙΙ

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 5: Η επιχείρηση DuPont

Συγκριτική Στατική στο Μονοπώλιο και Οριζόντια Ολοκλήρωση

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 6: Η Valve

Τεχνική και Κατανεμητική Αποτελεσματικότητα

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 7: Η μέθοδος JIT

Συντονιστικοί Μηχανισμοί σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

 Διμερές Μονοπώλιο και Συντονισμός Μέσω Τιμών ή Εντολών

Η Πληροφοριακή Οικονομία Εισαγωγή

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 8: Η επιχείρηση Thermo-Electron

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 9: Η επιχείρηση ΕΛΙΝ

Αντιπαράθεση Συμφερόντων στη Σύγχρονη Επιχείρηση

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 10: Η επιχείρηση People's Express

Κινητοποίηση Εργαζομένων και Συμβάσεις

Θεωρία Κόστους Συναλλαγών και Θεωρία Αντιπροσώπευσης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3772
Αρ. Προβολών :  22893