Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό [open]

Ιάσων Κουφοδόντης

Περιγραφή
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την εξέταση των σύγχρονων εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στον τουρισμό. Η τεχνολογία σήμερα δεν λειτουργεί απλά ως ένα εργαλείο στη διάθεση του τουρίστα και των επιχειρήσεων, αλλά συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στη διαμόρφωση μίας νέας εμπειρίας για τον τουρίστα και επομένως επηρεάζει σημαντικά την ίδια τη φύση του τουρισμού. Μέσα από διαλέξεις, παρουσιάσεις, εργασίες, μελέτες και συζητήσεις, αναλύονται και επεξηγούνται οι νέες τεχνολογίες από τη σκοπιά των επιχειρήσεων και των φορέων αλλά και από τη σκοπιά του τουρίστα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων, της έρευνας και των πιθανών μελλοντικών εξελίξεων.
 
Το μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ήδη βασικές γνώσεις για το αντικείμενο του τουρισμού, επαρκείς γνώσεις διοίκησης, καθώς και γνώσεις στη χρήση Αγγλικών και το χειρισμό υπολογιστών.
 
Στην ενότητα "Πληροφορίες Μαθήματος" θα βρείτε λεπτομερή στοιχεία για το περιεχόμενο και την εκπαιδευτική διαδικασία το
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Η σημασία της αξιοποίησης της Πληροφορίας στο Τουρισμό

Ο τουρισμός αποτελεί έναν τομέα ο οποίος στηρίζεται σημαντικά στη διαχείριση πληροφοριών. Για την αποτελεσματική αξιοποίηση της τουριστικής πληροφορίας χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η πλειοψηφία των τουριστικών συναλλαγών γίνεται σήμερα ηλεκτρονικά. Τυπικές χρήσεις των νέων τεχνολογιών συναντάμε σε εφαρμογές όπως τα συστήματα κρατήσεων, η υποστήριξη επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ.

 

Πώς προσεγγίζουμε το σύνθετο αντικείμενο Τουρισμός και τεχνολογία

Αν θέλαμε να οριοθετήσουμε ή να καταγράψουμε όλες τις δυνατές εφαρμογές των νέων τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  στον  τουρισμό,  θα  μπορούσαμε  να καταλήξουμε σε δύο επισημάνσεις.
Πρώτον, οι νέες τεχνολογίες στην πράξη χρησιμοποιούνται παντού και εκτεταμένα. Υπό αυτήν την έννοια είναι πλέον συχνά ευκολότερο να αναζητήσουμε τις περιπτώσεις μη εφαρμογής τους.
Δεύτερον,  το  πρόβλημα  προσδιορισμού  της  χρήσης  των  «νέων  τεχνολογιών  στον τουρισμό» συνδέεται  άρρηκτα με το βασικό πρόβλημα προσδιορισμού υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ως «τουριστικών» ή μη. Στο βαθμό που μία υπηρεσία χαρακτηρίζεται ως τουριστική, τότε και οι τεχνολογίες που υποβοηθούν την παροχή της αφορούν χρήση «νέων τεχνολογιών στον τουρισμό».
Περαιτέρω,  μπορούμε  να  κάνουμε  διάκριση  σε  δύο  γενικές  περιπτώσεις,  τις  νέες τεχνολογίες  που  χρησιμοποιούνται  στον  τουρισμό  και  τα  ταξίδια καθώς και τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται ειδικά για τον τουρισμό και τα  ταξίδια.
Ανάλογα με  την  οπτική  γωνία  από  την  οποία  εξετάζουμε  το  ζήτημα,  μπορούμε να διακρίνουμε συγκεκριμένες  εναλλακτικές  προσεγγίσεις  που  η  καθεμία  δίνει  ένα διαφορετικό  σύστημα  ταξινόμησης  των  περιπτώσεων  χρήσης  των  νέων  τεχνολογιών στον τουρισμό.

Παρουσιάζονται γενικές και ειδικευμένες εφαρμογές στη διοίκηση και την παροχή υπηρεσιών στον τουρισμό και τις μεταφορές: ξενοδοχεία, μουσεία, αεροπορικές εταιρείες κ.α. Ενδεικτικά:

 • Νέες Τεχνολογίες και Ξενοδοχεία
 • Νέες τεχνολογίες και μουσεία – εκθέσεις
 • Παγκόσμια συστήματα διανομής και κρατήσεων (GDS/CRS)
 • Παροχή υπηρεσιών σε μεταφορές και επικοινωνίες
  • Εναέριες μεταφορές
  • Θαλάσσιες
  • Χερσαίες

Τα  ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων (CRS) και τα παγκόσμια  συστήματα  διανομής  (GDS)  συμπληρώνουν  ήδη  50  έτη  σε  χρήση  και στην  πράξη  αποτελούν  μία  από  τις  πρώτες  επιτυχημένες  εμπορικές  εφαρμογές  των πληροφοριακών συστημάτων όχι μόνο στον τουρισμό αλλά σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
Γενικά τα GDS, λόγω της εξαιρετικά ευρείας χρήσης τους, συνοδεύονται από συνεχή καινοτομία  και  τάση  εξέλιξης,  παρόλο  που  όπως  θα  εξεταστεί,  έχουν «κληρονομήσει»  αρκετές  τεχνικές  αδυναμίες  παλαιότερων  εποχών.  Σήμερα  έχουν εξελιχθεί  από  τα  αρχικά  κλειστά  συστήματα  αεροπορικών  κρατήσεων  σε  παγκόσμια συστήματα που μπορούν να χειριστούν κάθε  είδους κράτηση. Ως  το 2008 υπήρχαν 4 συστήματα  σε  χρήση,  Amadeus,  Sabre,  Galileo,  και  Worldspan,  ενώ  σήμερα  τα  δύο τελευταία έχουν συγχωνευθεί στο Travelport. Τα GDS έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Υπάρχει μία σειρά από ενδιαφέρουσες εξελίξεις που συνδέονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών  στο  κομμάτι  του  τουριστικού  ταξιδιού  που  αφορά  τις  μεταφορές  και  τις επικοινωνίες.  Ενδεικτικά  παρουσιάζονται  οι  σύγχρονες  τάσεις  και  η  αξιοποίηση  της πληροφορικής στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Μεταφορές
  • Σιδηρόδρομοι
  • Ακτοπλοΐα
  • Λεωφορεία και Τραμ
  • Αεροπλάνα
  • Συνδυασμένες μεταφορές
 • Επικοινωνίες
  • Δίκτυα υπολογιστών
  • Τηλεφωνία (PSTN)
  • Δορυφορικές επικοινωνίες & άλλες τεχνολογίες
  • Κινητή τηλεφωνία

Εξετάζεται η χρήση των ΤΠΕ στην πλευρά της ζήτησης σε δύο άξονες:

1. Τα κύρια εργαλεία που έχει στη διάθεσή του σήμερα ο τουρίστας

Αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Δίκτυα υπολογιστών
 • Τηλεφωνία (PSTN)
 • Δορυφορικές επικοινωνίες & άλλες τεχνολογίες
 • Κινητή τηλεφωνία και φορητές συσκευές

2. Η «εξάρτηση» του τουρίστα από την πληροφορική: η άλλη όψη

Κάθε  τεχνολογική  εξέλιξη  έχει  τη  θετική  και αρνητική  πλευρά  της.  Η  μεγάλη  διείσδυση  της πληροφορικής  και  κάθε  πτυχή  των  ταξιδιών τουρισμού  συνοδεύεται  και  αυτή  από  ορισμένα χαρακτηριστικά  που  δέχονται  επικρίσεις  και προβληματίζουν.

Παρουσιάζεται η υποστήριξη της διαχείρισης προορισμών με χρήση ΤΠΕ. Τα  συστήματα  διαχείρισης  προορισμών μπορούν  να  οριστούν  ως  ολοκληρωμένα  συστήματα  τα  οποία  ενσωματώνουν  και διανέμουν μία σειρά από τουριστικά προϊόντα μέσω ποικίλων καναλιών, αφορούν μία συγκεκριμένη περιοχή, και υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός οργανισμού ο οποίος έχει αναλάβει  να  διαχειριστεί  τον  προορισμό.  Τα  συστήματα  αυτά  υιοθετούν  μία πελατοκεντρική οπτική προκειμένου να διαχειριστούν και να προωθήσουν την περιοχή ως  μία  συνολική  ενότητα,  παρέχοντας  εκτεταμένη  πληροφόρηση,  δυνατότητα κρατήσεων  σε  πραγματικό  χρόνο,  και  εργαλεία  υποβοήθησης  της  διοίκησης,  ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην υποστήριξη μικρών ανεξάρτητων τοπικών προμηθευτών τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων. Ένα σύστημα διαχείρισης προορισμού μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών και η λειτουργία του βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αυτές.

Εξετάζονται οι ερευνητικές τάσεις και οι αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις στο αντικείμενο ΤΠΕ στον Τουρισμό. Παρουσιάζεται η εξέλιξη και οι σύγχρονες τάσεις της Ακαδημαϊκής έρευνας και περιγράφονται οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και οι τρέχουσες προκλήσεις. Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα εστιάζουν σε αντικείμενα όπως:
α) Κοινωνικά Δίκτυα και Εικονικές Κοινότητες
β) Φορητές Συσκευές Επικοινωνίας
γ) Υπηρεσίες Τοποθεσίας
δ) Διαδικτυακό Περιεχόμενο
ε) Αναζήτηση Πληροφοριών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1951
Αρ. Προβολών :  10548

Ανακοινώσεις