Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης [open]

ΒΑΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιγραφή

Μάθημα νέων τεχνολογιών 3ου έτους ΠΠΣ

Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη ώριμης και δομημένης αναλυτικής σκέψης, απαραίτητης για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων. Συμπληρώνοντας την κατανόηση της λογικής και της οργάνωσης που διέπει το αντικείμενο της πληροφορικής, γνώση που έχει αποκτηθεί από τα εισαγωγικά μαθήματα νέων τεχνολογιών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο ακόμα πιο σύνθετα και περίπλοκα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Κωδικός ΠΣ: 1076

Τύπος: ΥΠ (Υποχρεωτικό Κορμού)

ΔΜ: 3

ECTS: 5

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΥΛΗ

 

 • Πώς αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων εξαιτίας της χρήσης ΠΣΔ
 • Πόσο σημαντικά είναι τα ΠΣΔ για τη σωστή διοίκηση μιας επιχείρησης
 • Βασικές έννοιες: τι είναι ΠΣΔ, ποια η δομή και ποιες οι συνιστώσες του
 • Πώς μπορούμε να επιλύσουμε με οργανωμένο τρόπο επιχειρηματικά προβλήματα με τη χρήση ΠΣΔ
 • Ποιες δεξιότητες σχετικές με Πληροφορική και ΠΣΔ πρέπει να κατέχει ένα σύγχρονο στέλεχος
 • Ποια η βασική δομή και οι κυριότερες λειτουργίες μιας επιχείρησης
 • Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τη λειτουργία μίας επιχείρησης
 • Ποιος ο ρόλος των ΠΣΔ σε κάθε επιμέρους επιχειρησιακή λειτουργία
 • Ποια η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και πού τοποθετούνται τα ΠΣΔ
 • Ποιες ανταγωνιστικές δυνάμεις πρέπει να αναγνωρίζει μία επιχείρηση για να χαράσσει στρατηγική χρήσης πληροφοριακών συστημάτων
 • Πώς μπορεί μία επιχείρηση να εντοπίσει τα σημεία δημιουργίας αξίας και να βελτιστοποιήσει τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων
 • Πώς η εμφάνιση καινοτόμων τεχνολογιών μπορεί να ανατρέψει το σχεδιασμό που κάνουν οι επιχειρήσεις
 • Τι κινήσεις μπορεί να κάνει μία επιχείρηση με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων ώστε να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα
 • Τι περιλαμβάνει η υποδομή των ΠΣΔ
 • Ποιες είναι οι βασικές τεχνολογίες στις οποίες στηρίζεται η υποδομή όσον αφορά το υλικό
 • Ποιος ο ρόλος του λογισμικού
 • Ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις σε ζητήματα υποδομής
 • Ποιες οι επιλογές μιας επιχείρησης για να αποκτήσει την απαιτούμενη υποδομή
 • Ανάλυση της λογικής της ψηφιακής οργάνωσης των δεδομένων
 • Περιγραφή των βασικών μοντέλων οργάνωσης δεδομένων
 • Παρουσίαση των κυριότερων στοιχείων των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων
 • Περιγραφή των διαφορών μεταξύ των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων
 • Αποσαφήνιση βασικών εννοιών οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων
 • Επεξήγηση των βασικών μεθόδων διαχείρισης δεδομένων σε μία βάση – πρακτική προσέγγιση με χρήση γλώσσας ερωτημάτων
 • Περιγραφή των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων
 • Παρουσίαση τυπικών μοντέλων βάσεων δεδομένων για χρήση στο διαδίκτυο
 • Εταιρικές επικοινωνίες και δίκτυα
 • Διαμεταγωγή δεδομένων
 • Φυσικά μέσα μετάδοσης δεδομένων
 • Μέσα μετάδοσης δεδομένων
 • Ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων
 • Τοπικά δίκτυα
 • Ασύρματα δίκτυα
 • Δίκτυα και συνδέσεις
 • Επικοινωνία σύγχρονης επιχείρησης
 • Κατανόηση της φύσης και της έκτασης του προβλήματος
 • Αναγνώριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα ΠΣΔ
 • Ενημέρωση για μεθόδους προστασίας από ηλεκτρονικές απειλές
 • Κατανόηση της έννοιας των επιχειρησιακών συστημάτων
 • Κατανόηση της σημασίας και του τρόπου λειτουργίας σημαντικών επιμέρους συστημάτων:
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • CRM
 • Κατανόηση των δυσκολιών στην υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών συστημάτων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  11076
Αρ. Προβολών :  56292

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις