Πτυχιακή Εργασία (ΠΤΕ)

ΤΠΤΕ ΔΕΠ/ΕΔΙΠ

Περιγραφή

Στο χώρο αυτό ανακοινώνονται τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών, από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Επίσης, ύπάρχουν συγκεντρωμένοι όλοι οι κανονισμοί / πρότυπα που αφορούν στην εκπόνηση των ΠΕ.

Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες επιλέξτε την ενότητα που αντιστοιχεί σε κάθε διδάσκουσα/διδάσκοντα.

Η λίστα των θεμάτων ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Για την ανάληψη του θέματος οι ενδιαφερόμενες φοιτήτριες / ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ.

Πέραν των προτεινόμενων θεμάτων, οι φοιτήτριες / φοιτητές μπορούν να έρχονται σε απ' ευθείας επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος, να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και να συνδιαμορφώνουν εναλλακτικά θέματα ΠΕ. 

Ενότητες

Οι προτεινόμενες πτυχιακές εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάλυσης και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων για πολιτιστικούς οργανισμούς (cultural information systems) και συγκεκριμένα στα παρακάτω επιστημονικά-ερευνητικά αντικείμενα:

 • Διαχείριση Συλλογών / Collection Management
 • Αναλυτική Πολιτιστικών Δεδομένων / Cultural Data Analytics
 • Εννοιολογική Μοντελοποίηση / Conceptual Modelling
 • Ανάλυση Απαιτήσεων / Requirements Engineering
 • Συστηματική διερεύνηση ειδικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρήση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων / Systematic Literature Review

Για να προτείνετε τη δική σας ΠΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με email (kavakli@aegean.gr), ή στις ώρες γραφείου μου (στο Κτίριο Γεωγραφίας ΙΣ 2.13, Τρίτη 10:30πμ – 12:30 το μεσημέρι).

Κατά τη διάρκεια των ειδικών περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19, μπορείτε εναλλακτικά να με βρείτε και στο skype (skype name: evangelia.kavakli) κάθε Τρίτη 10:30πμ – 12:30 το μεσημέρι.

Οι προτεινόμενες πτυχιακές εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάλυσης και υλοποίησης απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας και συγκεκριμένα στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

 • Ανάλυση απαιτήσεων ασφάλειας και Ιδιωτικότητας σε Πολιτιστικούς Οργανισμούς
 • Ζητήματα σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογών για την ενίσχυση της επίγνωσης των θεμάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας
 • Βιβλιογραφικές εργασίες πάνω στα ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και νέα ψηφιακά περιβάλλοντα

Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν θέματα που σχετίζονται με την τρισδιάσταση εκτύπωση όπως:

 • Εφαρμογή της τρισδιάστασης εκτύπωσης σε πολιτιστικού οργανισμούς
 • Δημιουργία έξυπνων συσκευών με τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης
 • Ανάπτυξη ασφαλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας για την επικοινωνία έξυπνων συσκευών

Για να προτείνετε τη δική σας ΠΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με email (chkallon@aegean.gr), ή στις ώρες γραφείου μου όπως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Οι προτεινόμενες πτυχιακές εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευφυούς Αλληλεπίδρασης και συγκεκριμένα στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

 

 • Φυσική Αλληλεπίδραση 
 • Προσβασιμότητα σε Πολιτισμική Αλληλεπίδραση 
 • Πολιτισμική Εμπειρία Χρήστη 
 • Αναπαράσταση Πολιτισμικής Πληροφορίας
 • Πληθοπορισμός και Άυλη Πολιτισμική Κληρονομιά

 

Για να προτείνετε τη δική σας ΠΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με email ή στις ώρες γραφείου μου όπως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Οι πτυχιακές εργασίες που προτείνονται για επίβλεψη αφορούν στην Αναπαράσταση Γνώσης και σε τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, και πιο συγκεκριμένα στα παρακάτω επιστημονικά-ερευνητικά αντικείμενα:

 • Μηχανική Οντολογιών και Γράφων Γνώσης / Ontology and Knowledge Graphs engineering (methodologies, tools)
 • Συστήματα διαλόγου και ερωτήσεων απαντήσεων με έμφαση στην χρήση Γράφων Γνώσης / AI Chatbots using knowledge graphs
 • Σημασιολογική Διαχείριση Πολιτιστικών Δεδομένων / Semantic cultural data management
 • Πολιτστικά Διασυνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα / Cultural Linked Open Data (LOD)
 • Έξυπνες Εφαρμογές και Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων / Smart and IoT applications
 • Σημασιολογικό και Κοινωνικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων / Semantic and Social IoT
 • Σημασιολογικές Τροχιές / Semantic Trajectories
 • Web and Social Media Scrapers

Για να προτείνετε τη δική σας ΠΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με email (kotis@aegean.gr), ή στις ώρες γραφείου μου όπως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος

https://i-lab.aegean.gr/kotis

Οι πτυχιακές εργασίες που επιβλέπω εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο της μουσειολογίας και της πολιτιστικής διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες μπορεί να συνδέονται με τις παρακάτω θεματικές:

- Ιστορία συλλογών ή μουσείων ή της μουσειολογίας (History of Collections and/or Museums and/or Museology)

- Διαχείριση Συλλογών (Collections Management)

- Μουσείο και Κοινωνία (Museums and Society)

- Πολιτιστική Διπλωματία και Διεθνείς Εκθέσεις (Cultural Diplomacy and International Exhibitions)

- Έρευνες κοινού και αξιολόγηση σε μουσεία (Visitor Studies and Evaluation in Museums)

-  Μουσεία και μετανάστευση (Museums and Migration)

- Μουσείο και κοινωνική δικαιοσύνη (Museums and Social Justice)

- Ερμηνεία και διαχείριση χώρων φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς (Interpretation and Management of Natural and Cultural Sites)

Μπορείτε να προτείνετε τη μελέτη περίπτωσης (case study) που σας ενδιαφέρει εντός των παραπάνω θεματικών ή και το δικό σας θέμα (ανεξαρτήτως των παραπάνω), επικοινωνώντας μαζί μου με e-mail: abounia@ct.aegean.gr προκειμένου να κανονίσουμε συνάντηση (είτε δια ζώσης, είτε με Skype, Skype id:alexandrabounia).

 

Οι πτυχιακές εργασίες που προτείνονται για επίβλεψη εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των Εναλλακτικών Παιδαγωγικών Ρευμάτων στην Εκπαίδευση που θεωρούν το σχολείο ως ζωντανό οργανισμό μάθησης μέσα από εναλλακτικές πολιτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις καθώς και κοινωνικές διαστάσεις της μάθησης.

Πτυχιακές Εργασίες (θεματικές):

1. Ιστορικά κτίρια, μνημεία και χώροι με έμφαση (όχι αποκλειστικά) στο Β. Αιγαίο (π.χ. το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη, το Κάστρο Μυτιλήνης ή Μολύβου, του Κάστρο της Χίου, κλπ.)

2. Πολιτιστικές πρακτικές ή διαδικασίες με έμφαση (όχι αποκλειστικά) στο Β. Αιγαίο (π.χ. θρησκευτικό πανηγύρι Ταξιάρχη Μανταμάδου, δραστηριότητες του Θεατρικού Ομίλου «Άστεγοι» Μυτιλήνης, μουσικές πρακτικές της Σάμου)

3. «Παραδοσιακά» επαγγέλματα με έμφαση (όχι αποκλειστικά) στο Β. Αιγαίο

4. Αξιοποίηση αρχείων με έμφαση (όχι αποκλειστικά) στο Β. Αιγαίο (όχι αναγκαστικά εγγράφων τύπου Γενικών Αρχείων Κράτους, αλλά και οπτικοακουστικών, όπως για παράδειγμα αρχείων εκπομπών ενός τηλεοπτικού σταθμού, ενός Πολιτιστικού Οργανισμού, όπως το Αναγνωστήριο Αγιάσου, κλπ.)

5. Ανάδειξη ιστορικών γεγονότων ή συγκυριών (όχι αποκλειστικά) στο Β. Αιγαίο, όπως για παράδειγμα η Γερμανική Κατοχή ή η Απελευθέρωση, η Μικρασιατική Καταστροφή και η άφιξη των προσφύγων, η πειρατεία, κλπ.

Όλες οι παραπάνω θεματικές μπορούν να συνδυαστούν με παρουσιάσεις με τη μορφή διαδραστικών ή διαδικτυακών εφαρμογών ή/και παιχνιδιών ή/και animation.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με e-mail (dpap@aegean.gr) και τηλεφωνικά στο γραφείο μου: 22510-36632, καθώς και με τον κο Γ. Ηλιάδη (Ε.Τ.Ε.Π.) με e-mail (ihl@aegean.gr) και τηλεφωνικά: 22510-36672.

 

Προτεινόμενες θεματικές για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών:

 • Έρευνες κοινού σχετικά με τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των μόνιμων κατοίκων ή/και των επισκεπτών/τουριστών μίας περιοχής για τα τοπικά μουσεία (σε επίπεδο νομού).
 • Πολιτιστική χαρτογράφηση (cultural mapping) με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (σε επίπεδο πόλεων ή νομών)
 • Ψηφιοποίηση, επεξεργασία και τεκμηρίωση έντυπου υλικού (ιστορικών αρχείων)
 • Μελέτη των διαφόρων επιπτώσεων που έχουν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές παράμετροι (φωτισμός, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ.) στη διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να προτείνετε και να συζητήσουμε ευχαρίστως ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και έχει σχέση με τα μαθήματα που προσφέρω στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω e-mail (gpav@aegean.gr) ή στις ώρες γραφείου μου (στο Κτίριο Γεωγραφίας ΙΣ 2.14, κάθε Παρασκευή 10:30 πμ – 12:30 το μεσημέρι, τηλ. 22510-36613).

Κατά τη διάρκεια των ειδικών περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19, μπορείτε εναλλακτικά να με βρείτε και στο skype (skype name: gerasimos.pavlogeorgatos) κάθε Παρασκευή 10:30 πμ – 12:30 το μεσημέρι.

Προτείνονται εργασίες στις παρακάτω θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τα μαθήματά μου:

1. Case Studies στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης από τον 14ο έως τα μέσα του 20ου αιώνα (καλλιτέχνες, περίοδοι, κινήματα, πολιτισμικό πλαίσιο) [επιλογή του case study μετά από συζήτηση]

2. Case Studies στην Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης σε όλες τις περιόδους (εστίαση σε εποχές - πολιτισμικό πλαίσιο) [επιλογή του case study μετά από συζήτηση]

3. Case Studies στην Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας, της Video Art και άλλων σύγχρονων μορφών τέχνης, των Κόμικς (ενδεχομένως και σε συνάρτηση με τον κινηματογράφο και σύγχρονες τηλεοπτικές σειρές) από το διεθνή χώρο [επιλογή του case study μετά από συζήτηση]

4. Θεωρητικά ζητήματα για την τέχνη (ενδεχομένως και σε συνάρτηση με την τεχνολογία και τις επιστήμες), με κύρια εστίαση στο μεταμοντερνισμό και το μεταουμανισμό [επιλογή μετά από συζήτηση]

5. Ζητήματα σύγχρονης πολιτισμικής πολιτικής και πολιτισμικής διαχείρισης υπό την επίδραση και των σύγχρονων πολιτισμικών φαινομένων [επιλογή μετά από συζήτηση]

6. Θέματα απολύτως ελεύθερης επιλογής του φοιτητή-τριας, που σχετίζονται με τα ειδικά ενδιαφέροντά του-της, εφόσον βέβαια σχετίζονται με το γνωστικό μου αντικείμενο [επιλογή μετά από συζήτηση]

 

Οι προτεινόμενες πτυχιακές εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάλυσης και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων καθώς και των απαιτήσεων ασφάλειας στα περιβάλλοντα νέφους. Συγκεκριμένα οι εργασίες εντάσσονται στα παρακάτω επιστημονικά-ερευνητικά πεδία:

 • Ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud Corensics)
 • Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων πολιτιστικών προϊόντων (Database Management)
 • Ανάλυση απαιτήσεων πολιτιστικών προϊόντων (Requirements Engineering)

Για να προτείνετε τη δική σας ΠΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με email (ssimou@aegean.gr), ή στις ώρες γραφείου μου (στο Κτίριο Γεωγραφίας ΙΣ Ι.24, Πέμπτη 11:00πμ – 12:00 και Παρασκευή 11:00 - 13:00 το μεσημέρι).

Πτυχιακές Χατζηγεωργίου

1) Μετανάστευση και τοπικές κοινωνίες: αναπαραστάσεις του Εαυτού και του Άλλου

2) Μνήμη και ταυτότητες: όψεις και εκδοχές διαφοροποίησης που διαμορφώνουν οι «Μικρασιάτες πρόσφυγες» στις  καθημερινές τους πρακτικές στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

3) Μνήμη και ταυτότητες: τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και διαχείριση της συλλογικής μνήμης

4) Ανασκόπηση πολιτιστικών πολιτικών που συνδέονται με αντίστοιχες πολιτισμικές πρακτικές τοπικών κοινοτήτων στο Β. Αιγαίο

5) Βιογραφικές προσεγγίσεις προσώπων σημαντικών για τα οικονομικά, κοινωνικά ή/και πολιτιστικά δρώμενα στο Β. Αιγαίο.

Οι παραπάνω γενικές θεματικές θα εξειδικευτούν και θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα θέματα μετά από α)συστηματική συζήτηση με την επιβλέπουσα και β)επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ώστε να τοποθετηθεί το πιθανό θέμα και η σχετική με αυτό έρευνα σε ένα ευρύτερο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια, οι πτυχιακές εργασίες θα εκπονηθούν με βάση τα παρακάτω:

α)διεθνής βιβλιογραφική ανασκόπηση θεωρητικών προσεγγίσεων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων, καθώς επίσης και ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο

β)έρευνα πεδίου : «συμμετοχική παρατήρηση» και ημιδομημένες συνεντεύξεις (σε όλες τις θεματικές). Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί επιπροσθέτως και αρχειακή έρευνα (κυρίως στις θεματικές 3,4,5), καθώς επίσης και διεξαγωγή, καταγραφή και ανάλυση βιοαφηγήσεων προνομιακών πληροφορητών (ιδιαιτέρως στη θεματική 5).

Τέλος, όλες οι παραπάνω θεματικές σχετίζονται με τα μαθήματα «Πολυπολιτισμικότητα και Ταυτότητες» και «Μνήμη και Ταυτότητες» και δευτερευόντως με τα μαθήματα «Θεωρία Πολιτισμού ΙΙ» και «Θεωρία Πολιτισμού Ι».

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -