2) Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και ταυτότητα Ι

Στην δεύτερη, τρίτη και δέκατη ενότητα έμφαση δίνεται στην σχέση της ενωσιακής ιθαγένειας με την ευρωπαϊκή ταυτότητα, στον βαθμό φυσικά που αυτή υφίσταται. Με αυτή του την ιδιότητα ο ευρωπαίος πολίτης αναδεικνύεται σε πρωτεύοντα παράγοντα ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κοινωνικών αξιών και λειτουργίας των δημοκρατικών κοινωνιών, εφόσον τα οπτικοακουστικά έργα δύνανται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Εμβαθύνουν στην ανάλυση της έννοιας της ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και κοινό πολιτισμό έτσι ώστε να δώσει στους ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δημιουργία μιας Ευρώπης που θα έρχεται όλο και πιο κοντά στους πολίτες της και θα είναι ενωμένη μέσα στην πολιτιστική της πολυμορφία· να σφυρηλατήσει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα που θα βασίζεται σε κοινά αναγνωρισμένες αξίες, στην ιστορία και τον πολιτισμό· να βελτιώσει την αμοιβαία κατανόηση των ευρωπαίων πολιτών μέσω του σεβασμού της πολιτιστικής πολυμορφίας και της συμβολής στο διάλογο μεταξύ των πολιτισμών.

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και ταυτότητα Ι (Α)

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και ταυτότητα Ι

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και ταυτότητα Ι (Β)

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και ταυτότητα Ι

Ευρωπαϊκή Ταυτότητα.pdf