Μικροβιακή αύξηση και περιβαλλοντικές επιδράσεις

Στην ενότητα αυτή αρχικά παρουσιάζεται ο πολλαπλασιασμός (αφυλετική αναπαραγωγή) των βακτηρίων, οι πρωτεϊνές Fts που σχηματίζουν το διαιρισίσωμα των προκαρυωτικών κυττάρων, και η σύνθεση νέου κυτταρικού τοιχώματος κατά την κυτταρική διαίρεση. Στη συνέχεια αναφέρονται ο ρυθμός αύξησης και ο χρόνος γενεάς (διπλασιασμού) των μικροοργανισμών, δίνεται ο ορισμός της κλειστής μικροβιακής καλλιέργειας και ακολούθως παρουσιάζονται οι τέσσερις φάσεις ανάπτυξης ενός βακτηριακού πληθυσμού σ’ ένα οποιοδήποτε κλειστό σύστημα καλλιέργειας (προσαρμογής, εκθετική φάση ανάπτυξης, στάσιμη φάση, φάση θανάτου). Σχετικά με την εκθετική αύξηση των βακτηρίων, αναφέρονται οι κύριες μαθηματικές παράμετροι που την περιγράφουν, δίνεται ο ορισμός του ειδικού ρυθμού αύξησης και οι παράγοντες που τον επηρεάζουν. Περιγράφονται οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι τρόποι μέτρησης του μικροβιακού πληθυσμού (υπολογισμού της κυτταρικής συγκέντρωσης) ενός δείγματος (διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις και καταμέτρηση των αποικιών σε τρυβλία, μετρήσεις θολερότητας, άμεση μικροσκοπική καταμέτρηση, μέθοδος της διήθησης). Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζονται οι τέσσερις κύριοι περιβαλλοντικοί παράγοντες (θερμοκρασία, pH, ενεργότητα νερού και διαθεσιμότητα οξυγόνου) που επηρεάζουν τη μικροβιακή αύξηση, ο βασικός μηχανισμός επιρροής του κάθε παράγοντα και οι διάφορες κατηγορίες των μικροοργανισμών ανάλογα με τις απαιτήσεις τους σε καθένα απ’ αυτούς τους παράγοντες (π.χ. μεσόφιλοι, οξεοανθεκτικοί, υποχρεωτικά αναερόβιοι).  

5η ΘΕ (Μικροβιακή αύξηση και περιβαλλοντικές επιδράσεις).pdf