Αρχαιολογία της αιγυπτιακής κοσμοθεωρίας ΙΙ: μαγεία

Τι είναι μαγεία;, Θεϊκός λόγος ως γενεσιουργός καταλύτης, Μηχανισμοί του Χέκα, Τεχνικές θεϊκού λόγου, Μαγεία – Τελετουργία: αδιαίρετη ενότητα κατά τη φαραωνική περίοδο

Αιγυπτιακή Αρχαιολογία 4.pptx
Ενότητα 4η : Αρχαιολογία της αιγυπτιακής κοσμοθεωρίας ΙΙ: μαγεία

Τι είναι μαγεία;, Θεϊκός λόγος ως γενεσιουργός καταλύτης, Μηχανισμοί του Χέκα, Τεχνικές θεϊκού λόγου, Μαγεία – Τελετουργία: αδιαίρετη ενότητα κατά τη φαραωνική περίοδο