9) Τα δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ένατη ενότητα προσεγγίζει την σχέση που έχει διαμορφώσει η ενωσιακή έννομη τάξη με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου είτε στο εσωτερικό της είτε στις σχέσεις της με την ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η σημασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με την εξέλιξη της Κοινότητας/Ένωσης από μια αγορά, προσανατολισμένη στην προστασία σχετικών δικαιωμάτων (εργαζομένου, καταναλωτή), προς ένα πλήρες θεσμικό σύστημα, που επιβάλλει την προστασία των συνολικών δικαιωμάτων ενός πολίτη.

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε. (Α)

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε.

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε. (Β)

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε.

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε. (Γ)

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε.

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε. (Δ)

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε.

Διεθνής Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης.pdf
ΟΗΕ.pdf