8) Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών: Καταστατικός χάρτης και θεσμικά όργανα

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1945. Σήμερα έχει 193 κράτη μέλη. Η αποστολή και το έργο των Ηνωμένων Εθνών καθοδηγούνται από τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται από την ίδρυσή του Χάρτη. Τα βασικά όργανα του ΟΗΕ είναι η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Επιτροπείας, το Διεθνές Δικαστήριο και η Γραμματεία.   Κάθε ένα από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Η είσοδος ενός νέου μέλους του οργανισμού γίνεται  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών δίνει την πρωταρχική αρμοδιότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Το Συμβούλιο έχει 15 μέλη (πέντε μόνιμα και 10 μη μόνιμα) το καθένα με μία ψήφο. Σύμφωνα με τον Χάρτη, όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι κυρίως υπεύθυνο για τον καθορισμό της ύπαρξης απειλής κατά της ειρήνης ή εν γένει επιθετικής ενέργειας. Καλεί τα μέρη που εμπλέκονται σε διαφορά για διακανονισμό με ειρηνικά μέσα και προτείνει τρόπους διευθέτησης και όρους διακανονισμού, όπως αυτό κρίνει σκόπιμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιβάλει κυρώσεις ή να επιτρέψει τη χρήση βίας για την διατήρηση ή την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η προεδρία του ασκείται εκ περιτροπής και εναλλάσσεται κάθε μήνα.

Η Γραμματεία είναι ένα από τα κύρια όργανα του ΟΗΕ. Αποτελείται από διαμερίσματα και γραφεία, το καθένα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και τεχνογνωσία, αλλά και τον συντονισμό καθημερινή τους εργασία για να εξασφαλιστεί η συνοχή των εργασιών του Οργανισμού στην έδρα και στις αντιπροσωπείες σε όλο τον κόσμο. Επικεφαλής της Γραμματείας είναι ο Γενικός   Γραμματέας.

Από το 1994 το Συμβούλιο  Κηδεμονίας  έχει αναστείλει τη λειτουργία του αφού δεν υπάρχουν πλέον εδάφη υπό επιτροπεία. Συγκαλείται πλέον μόνο με ευθύνη του προέδρου του όταν κρίνει ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Το Διεθνές Δικαστήριο εδρεύει στην Χάγη και έχει ως αποστολή του να αποφασίζει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, επί των νομικών αντιδικιών που υποβάλλονται από κράτη και να παρέχει συμβουλευτικές γνώμες για νομικά ζητήματα που θέτουν τα όργανα και οι εξειδικευμένοι οργανισμοί στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους.

ΟΗΕ.pdf
Ο.Η.Ε.: Καταστατικός Χάρτης και Θεσμικά Όργανα (Α)

Ο.Η.Ε.: Καταστατικός Χάρτης και Θεσμικά Όργανα

Ο.Η.Ε.: Καταστατικός Χάρτης και Θεσμικά Όργανα (Β)

Ο.Η.Ε.: Καταστατικός Χάρτης και Θεσμικά Όργανα