7) Διεθνής Ευθύνη

Η διεθνής ευθύνη έχει τις ρίζες της σε μια διεθνώς παράνομη πράξη. Αυτό  είναι το θεμέλιο και το πρώτο στοιχείο της ευθύνης, με το οποίο συνδέονται όλα τα  άλλα.  Απόδοση του πταίσματος, βλάβη, αποκατάσταση και ενδεχομένως  ποινή (τιμωρία). Υπάρχει διεθνώς παράνομη πράξη του κράτους, όταν η συμπεριφορά που αντιστοιχεί σε ενέργεια ή παράλειψη οφείλεται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στο κράτος και ότι η συμπεριφορά αυτή συνιστά παραβίαση διεθνούς υποχρεώσεως. Η  διεθνής παρανομία πηγάζει από την παραβίαση κανόνα διεθνούς δικαίου δηλαδή "να είναι κατά παράβαση της υποχρεώσεων της συνθήκης, ή κατά παράβαση  εθιμικής υποχρέωσης, ή ακόμα και σε καταδικαστέα αποχή από ενέργεια. Η θεωρία διακρίνει μεταξύ παθητικής υποχρεώσεως με την οποία το κράτος υποχρεούται να μην ενεργεί και την ενεργούς υποχρεώσεως με την οποία υποχρεούται να ενεργήσει.

Διεθνής Ευθύνη.pdf
Διεθνής Ευθύνη (Α)

Διεθνής Ευθύνη

Διεθνής Ευθύνη (Β)

Διεθνής Ευθύνη

Διεθνής Ευθύνη (Γ)

Διεθνής Ευθύνη