8. Η πολύ-λειτουργικότητα της αγροτικής αγροτικής παραγωγής

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η πολύ-λειτουργικότητα της αγροτικής παραγωγής και η ‘ανακάλυψη’ της υπαίθρου. Επιπλέον παρουσιάζεται η ύπαιθρος ως χώρος κατανάλωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολυλειτουργικότητα αγροτικής παραγωγής, παγκόσμιο εμπόριο, αγρο-διατροφικό σύστημα.

Η πολύ-λειτουργικότητα της αγροτικής αγροτικής παραγωγής (Α)

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η πολύ-λειτουργικότητα της αγροτικής παραγωγής και η ‘ανακάλυψη’ της υπαίθρου. Επιπλέον παρουσιάζεται η ύπαιθρος ως χώρος κατανάλωσης.

Η πολύ-λειτουργικότητα της αγροτικής αγροτικής παραγωγής (Β)

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η πολύ-λειτουργικότητα της αγροτικής παραγωγής και η ‘ανακάλυψη’ της υπαίθρου. Επιπλέον παρουσιάζεται η ύπαιθρος ως χώρος κατανάλωσης.

Η πολύ-λειτουργικότητα της αγροτικής αγροτικής παραγωγής (Γ)

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η πολύ-λειτουργικότητα της αγροτικής παραγωγής και η ‘ανακάλυψη’ της υπαίθρου. Επιπλέον παρουσιάζεται η ύπαιθρος ως χώρος κατανάλωσης.