10η Ενότητα. Μέρος ΙΙ (Έννοιες και πρακτικές): Τεχνολογίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Ανάμεσα στις κοινωνικές σχέσεις που σχετίζονται με ιδέες περί αναπαραγωγικής φυσιολογίας το μεγαλύτερο θεωρητικό ενδιαφέρον εντοπίστηκε στη συγγένεια. Οι ανθρωπολόγοι ενδιαφέρθηκαν για τις σχέσεις εκείνες που δημιουργούνται μέσω της αναπαραγωγικής φυσιολογίας και των τρόπων με τους οποίους θεωρούνται ότι συνδέονται με τη βιολογία. Συγγένεια, Φύλο και Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής. Επιδράσεις των ΝΤΑ στους τρόπους εννοιολόγησης της μητρότητας, της γονεϊκότητας, και τις έμφυλες σχέσεις. Η συγγένεια ως κοινωνικο-συναισθηματική σχέση.