9η Ενότητα. Μέρος ΙΙ (Έννοιες και πρακτικές): Μητρότητα, πατρότητα, αναπαραγωγή

Το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για τα ζητήματα της αναπαραγωγής. Η σύνδεσης της αναπαραγωγής με τις κοινωνικές σχέσεις, τη θεϊκή παρέμβαση και τα συμβολικά συστήματα.Η ενασχόληση με τη μητρότητα και η πατρότητα. Συνέχειες, α-συνέχειες και παραλείψεις στην εθνογραφική έρευνα.