3η Ενότητα. Μέρος Ι (Ιστορία της ανθρωπολογίας της συγγένειας): Η γενεαλογική μέθοδος του W.H.R. Rivers

Στη θεωρία του εξελικτικισμού αντιπαρατίθεται η θεωρία της πολιτισμικής διάχυσης με κύριο εκφραστή της τον Franz Boas ο οποίος αρνείται την ύπαρξη σταδίων εξέλιξης. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Μ. Βρετανία, ο William H.R. Rivers επηρεάζεται από το έργο του Morgan, και επινοεί τη γενεαλογική μέθοδο για τη συλλογή στοιχείων σχετικών με τη συγγένεια.