Ηλεκτρονικές αγορές B2B, διαχείριση αλυσίδας τροφοδοσίας και δημοπρασίες

Ηλεκτρονικές θέσεις αγορών (e-marketplaces): Δομή, μηχανισμοί και επιδράσεις στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Βασικοί τύποι B2B και λειτουργίες. Διαχείριση της αλυσίδας τροφοδοσίας με την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι δημοπρασίες ως μηχανισμοί αγορών και οι βασικοί τύποι.