ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την οργάνωση, καθώς επίσης τα στάδια και τις φάσεις του προγραμματισμού Επίσης θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα διάφορα είδη-μορφές και προσδιοριστικούς παράγοντες του επιχειρησιακού εσωτερικού περιβάλλοντος αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Τέλος θα εξετάσουμε τους παράγοντες εκείνους και τα στάδια που διαμορφώνουν τη λήψη αποφάσεων και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

  • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα και στόχους της διαχείρισης και της οργάνωσης της επιχείρησης
  • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης και προγραμματισμού της επιχείρησης
  • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
  • Κατανοήσετε την έννοια, σημασία και μορφές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
  • Κατανοήσετε την διαδικασία, τον υπολογισμό και σημασία της λήψης των αποφάσεων
  • Κατανοήσετε την έννοια και παρουσίαση των οργανογράμματος