ΔΙΑΛΕΞΗ ΈΝΑΤΗ

«ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αγοράς. Επίσης θα εξετάσουμε τα θέματα που σχετίζονται με την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση και τη συγχώνευση των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τον υπολογισμό της συγκέντρωσης και της δύναμης των επιχειρήσεων στην αγορά.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

  • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία της συγκέντρωσης και της δύναμης των επιχειρήσεων στην αγορά.
  • Γνωρίσετε την έννοια, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά των οικονομιών κλίμακας.
  • Γνωρίσετε την έννοια, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά των αποδόσεων κλίμακας.
  • Γνωρίσετε την έννοια της διαφοροποίησης προϊόντος.
  • Κατανοήσετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της συγκέντρωσης της δύναμης στην αγορά.
  • Κατανοήσετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες από την συγχώνευση και την εξαγορά των επιχειρήσεων.