ΔΙΑΛΕΞΗ ΟΓΔΟΗ

«Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ»
Σκοπός: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν την θεωρία του ολιγοπωλίου. Πιο συγκεκριμένα, στην συγκεκριμένη ενότητα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα βασικά στοιχεία και τις κυριότερες δραστηριότητες της ολιγοπωλιακής επιχείρησης, καθώς επίσης θα αναπτυχθούν τα διάφορα είδη-μορφές υποδειγμάτων της ολιγοπωλιακής επιχείρησης. Επιπλέον, θα εξετάσουμε, τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία καιτην ανάπτυξη της της ολιγοπωλιακής επιχείρησης, τα εμπόδια εισόδου και εξόσου των επιχειρήσεων την ισορροπία και μεγιστοποίησης κερδών της ολιγοπωλιακής επιχείρησης και την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

  • Κατανοήσετε τα βασικά σημεία, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της ολιγοπωλιακής επιχείρησης.
  • Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης και συνεργασία των επιχειρήσεων.
  • Γνωρίσετε τα βασικά θέματα της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.
  • Κατανοήσετε τα διάφορα υποδείγματα της ολιγοπωλιακής αγοράς.
  • Κατανοήσετε τον υπολογισμό και μέτρηση της δύναμης και συγκέντρωσης των επιχειρήσεων στην ολιγοπωλιακή αγορά.