ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη του οικονομικού & κοινωνικού προγραμματισμού.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομικός προγραμματισμός, κοινωνικός προγραμματισμός, οικονομική πολιτική, κοινωνική πολιτική

Διάλεξη Δωδέκατη