ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΝΑΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες των επιχειρήσεων, των επενδύσεων & της οικονομικής ανάπτυξης.
Λέξεις Κλειδιά: Μικρο Μεσσαίες Επιχειρήσεις  (ΜΜΕ), επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη

Διάλεξη Ένατη