ΔΙΑΛΕΞΗ ΟΓΔΟΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες του τραπεζικού τομέα & της νομισματικής πολιτικής.
Λέξεις Κλειδιά: Τραπεζικός τομέας, εμπορικές τράπεζες, προσφορά χρήματος, νομισματιική πολιτική

Διάλεξη Όγδοη