ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες οικονομικής ενοποίησης & συνεργασίας και στα βασικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική ενοποίηση, οικονομική συνεργασία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ, Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ)

Διάλεξη Έβδομη