ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά οικονομικά μεγέθη, και σε εκείνους τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για τα επόμενα κεφάλαια.
Λέξεις Κλειδιά: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, Προστιθέμενη Αξία, Κατά Κεφαλή Εισόδημα, Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης ή Δείκτης Ανθρώπινης Αξίας

Διάλεξη Δεύτερη