Κυτταρικός φάκελος, μετακίνηση, επιφανειακές και ενδοκυττάριες δομές προκαρυωτών

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κυτταρικού φακέλου (κυτταροπλασματικής μεμβράνης και κυτταρικού τοιχώματος) των προκαρυωτικών κυττάρων. Όσον αφορά τις κυτταροπλασματικές μεμβράνες, αναφέρονται οι κύριες διαφορές που εντοπίζονται σ’ αυτές ανάμεσα σ’ ένα βακτήριο και σ’ ένα αρχαίο, οι τρεις κύριες λειτουργίες αυτών (φραγμός διαπερατότητας, θέση δέσμευσης πρωτεϊνών και διατήρηρης ενέργειας) και τέλος παρουσιάζονται τα μεμβρανικά συστήματα μεταφοράς ουσιών στους μικροοργανισμούς. Στη συνέχεια αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κυτταρικού τοιχώματος των προκαρυωτικών κυττάρων και η διαφοροποίηση των θετικών από τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια, όσον αφορά τη δομή του κυτταρικού τους φακέλου. Παρουσιάζονται τα συστήματα μετακίνησης των μικροοργανισμών, οι βασικές διαμορφώσεις των μαστιγίων των βακτηριακών κυττάρων, και οι περιβαλλοντικές αποκρίσεις / συστήματα τακτισμού των μικροοργανισμών (χημειοτακτισμός, φωτοτακτισμός, αεροτακτισμός, ωσμωτακτισμός). Τέλος παρουσιάζονται οι κύριες επιφανειακές (κροσσοί και τριχίδια, κάψουλες και βλεννοστοιβάδες) και ενδοκυττάριες δομές (κοκκία, έγκλειστα, κυστίδια) των προκαρυωτικών κυττάρων, καθώς και ο μηχανισμός σχηματισμού των ενδοσπορίων (σποριοποίηση) στα βακτήρια.