Εισαγωγή στους μικροοργανισμούς και στη μικροβιολογία

Στην ενότητα αυτή αρχικά αναφέρονται κάποια ιστορικά στοιχεία σχετικά με τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που οδήγησαν στην εγκαθίδρυση της μικροβιολογίας ως επιστήμης. Στη συνέχεια δίνεται ο ορισμός των μικροοργανισμών και αναφέρονται οι κατηγορίες αυτών (αρχαία, βακτήρια, μύκητες, φύκη, πρωτόζωα, έλμινθες και ιοί) καθώς και οι εξελικτικές τους σχέσεις. Παρουσιάζονται τα συστήματα ονοματολογίας και ταξινόμησης των μικροοργανισμών, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός μικροβιακού κυττάρου, καθώς και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της μικροβιακής ζωής (μεταβολισμός, αναπαραγωγή, διαφοροποίηση, επικοινωνία, κίνηση, εξέλιξη).  Αναφέρονται οι όροι ενδιαίτημα και οικοσύστημα, καθώς και η διαφοροποίηση των πλαγκτονικών από τις βιο-υμενικές μικροβιακές κοινότητες. Αναλύεται η επίδραση των μικροοργανισμών στη ζώη (καθημερινότητα) του σύγχρονου ανθρώπου, και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας τροφίμων, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιοτεχνολογίας. Τέλος παρουσιάζονται οι κυριότεροι κλάδοι (επιστημονικές περιοχές) της σύγχρονης επιστήμης της μικροβιολογίας και το αντικείμενο αυτών.