7. ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Το ΓΕΕΑ.

 

Λέξεις κλειδιά: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ