1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύντομη εισαγωγή σε βασικές νομικές έννοιες.

Πηγές του δικαίου.

Βασική δομή Ελληνικών δικαστικών αρχών.

Δικαιοπρακτική και αδικοπρακτική ευθύνη.

Αδικαιολόγητος πλουτισμός.

 

Λέξεις κλειδιά: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ